Παπαγεωργίου Πολίτη Χαράλαμπος

Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης
16th October 2018
Παξιμάδης Ιωάννης
22nd October 2018

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Χαράλαμπου Παπαγεωργίου

Παπαγεωργίου Πολίτη Χαράλαμπος
(Παπαπολίτης, Παπαπολίτου, Π. Πουλή Χαραλάμπης)

Γέννηση: ΣεργούλαΘάνατος: Λιδωρίκι 1871
Ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου Πολίτη, πρόκριτος με καταγωγή από τη Σεργούλα της επαρχίας Μαλανδρίνου, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Τον Νοέμβριο του 1821 συμμετείχε στη Συνέλευση των Σαλώνων η οποία τον απέστειλε ως πληρεξούσιο Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Στη συνέχεια, διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822) απουσιάζοντας, ωστόσο, για μακρά περίοδο από τις εργασίες του Σώματος. Το 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία διορίστηκε μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση του «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογισμού) και κατόπιν διετέλεσε παραστάτης Μαλανδρίνου στο Β΄ Βουλευτικό. Το 1824 εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Γ΄ Βουλευτικό, το οποίο τον διόρισε σε διάφορες επιτροπές, ανάμεσα σε αυτές και στην επιτροπή για τον έλεγχο των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, στην θέση του Ιωάννη Δημητρίου. Στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση έλαβε μέρος και ο ίδιος ως πληρεξούσιος Μαλανδρίνου, τόσο στην Επίδαυρο, το 1826, όσο και το επόμενο έτος στην Τροιζήνα, ενώ νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 1827, παρευρέθηκε στις Συνελεύσης της Αίγινας και της Ερμιόνης. Τον ίδιο χρόνο έλαβε μέρος στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μαλανδρίνου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829). Έπειτα, έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (1831) και λίγους μήνες αργότερα στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832). Το 1843 εξελέγη πληρεξούσιος Μαλανδρίνου στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και στις 16 Ιουνίου του 1844 διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα, ενώ νωρίτερα είχε διοριστεί και διοικητής Καλαβρύτων. Απεβίωσε τον Ιούνιο του 1871 στο Λιδωρίκι.

Εκλαμπρότατε Αντιπρόεδρε και παν το Σ. Σώμα του Βουλευτικού.

Και το απαραίτητον προς την πατρίδα χρέος μου γνωρίζω και να καυχηθώ ημπορώ ότι πάντοτε υπήκοος εις την φωνήν της πατρίδος εφάνην καγώ και ο πατήρ μου απ’ αρχής της συστάσεως της Υπερτάτης Διοικήσεως˙ αλλ’ ανάγκη, και ανάγκη κατ’ άλλον τρόπος αθεράπευτος, με βιάζει να τολμήσω να ζητήσω από το Σεβαστόν τούτο Σώμα την άδειαν του να απέλθω εις την πατρίδα μου ήτις κατά πάντα κινδυνεύει, ως πληροφορείται καθ’ εκάστην η Υπερτάτη Διοίκησις από τα εκείθεν προερχόμενα γράμματα, εις την οποίαν πατρίδα μου γνωστό τοις πάσιν ότι μόνον το οσπίτιόν μας έχει σχεδόν όλον το βάρος των εκεί υποθέσεων και ο πατήρ μου ως γηραιός χρήζει κατά ταύτας τας στιγμάς της συνδρομής μου εις τας υποθέσεις της τε οικογενείας μας και της πατρίδος. Όθεν ελπίζω να μην αποτύχω της δικαίας αιτήσεώς μου και υποσχόμενος ότι θέλω κάμει τα αδύνατα δυνατά δια να επιστρέψω πάλιν με όλον το ανήκον σέβας προσκυνώ το Σεβαστόν Σώμα.

Τη 6η Ιουνίου 1823, εν Τριπόλει

Ο ευπειθής πατριώτης

Χαράλαμπος Παπά-Γ Πολίτης

Αίτημα του Χαράλαμπου Παπαγεωργίου Πολίτη

ΑΕΠ τόμ. 9, 223

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 67, 146, 186, 192-193, 202
ΑΕΠ τ. 2, 43, 65, 128, 263, 283-284, 293, 296, 331, 372, 380, 387, 414-415, 420, 431, 537, 593
ΑΕΠ τ. 3, 34, 39, 42, 46, 53, 68, 75, 79-80, 101, 107, 111, 113, 138, 144, 156, 179, 183, 200, 298, 447, 454, 538, 577, 583, 586-587, 590-591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 606, 608, 610, 612, 664
ΑΕΠ τ. 4, 66, 70, 76, 78, 150, 157, 161, 166, 169, 173, 176, 180, 183, 186, 189, 192, 520
ΑΕΠ τ. 5, 315, 343, 347, 350, 373, 390, 392
ΑΕΠ τ. 6, 32, 104-105, 264, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 15, 106-108, 208, 214, 217, 459, 463-464
ΑΕΠ τ. 8, 10, 85, 206, 355, 446
ΑΕΠ τ. 9, 59, 160, 163, 223
ΑΕΠ τ. 10, 301, 505
Αλήθεια, 1844 φ. 1405
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Μάμουκας τ. 1, 85, 87
ΦΕΚ, 1844 φ. 15
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
Αβραάμ, 1957, 335
Δημακόπουλος, 1966α, 182-183, 200
Δημακόπουλος, 1966β, 124
Λάππας, 1960, 29-30
ΛΕΕ τ. 3, 332
Μητρώο, 1986, 39, 63