Τοπικές συνελεύσεις και πολιτεύματα

 
Τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης συγκλήθηκαν τοπικές συνελεύσεις με στόχο την οργάνωση και διεύθυνση του Αγώνα. Τρεις από αυτές ψήφισαν τα πρώτα πολιτεύματα με τα οποία συγκροτήθηκαν οι τοπικές Διοικήσεις.