Βιβλιογραφία

Στη βιβλιογραφία που ακολουθεί περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι αρχειακές πηγές και η δευτερογενής βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση και σύνταξη των κειμένων του έργου. Στον κατάλογο προτάσσεται η συντομογραφία που δίνεται στα λήμματα και ακολουθεί η ανάλυσή της.

I. Αδημοσίευτες πηγές
Α. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
ΒΒ, Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου.
ΒΒ, κώδ. 365.

Β. Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΓΑΚ, Α΄ Κατάλογος Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη, φάκ. 2 και φάκ. 22.
ΓΑΚ, Αρχείο Γραμματείας των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 46.
ΓΑΚ, Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνος), φάκ. 28.
ΓΑΚ, Αρχείο Εκτελεστικού (περιόδου Αγώνος), φάκ. 26.
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι αρχείου Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1.

Γ. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 3β, φάκ. 393.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 14, φάκ. 1321.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 17, φάκ. 1568.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 19, φάκ. 1726.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 23, φάκ. 2086.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 23, φάκ. 2125.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 25, φάκ. 2298.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 27, φάκ. 2459.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 38, φάκ. 25.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 42, φάκ. 8.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 44, φάκ. 46.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 46, φάκ. 78.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 50, φάκ. 18.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 6.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 65.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 84.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 21.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 23.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 5.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 60 φάκ. 56.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 63 φάκ. 42.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 66 φάκ. 22.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 67, φάκ. 104.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 67, φάκ. 106.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 68, φάκ. 60.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 68, φάκ. 77.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 70, φάκ. 9.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 71, φάκ. 79.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 72, φάκ. 13.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 76, φάκ. 90.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 87, φάκ. 2.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 96, φάκ. 83.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 111, φάκ. 85.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 112, φάκ. 81.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 113, φάκ. 85.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 117, φάκ. 72.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 120, φάκ. 63.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 124, φάκ. 35.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 26.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 128, φάκ. 29.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 136, φάκ. 80.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 142, φάκ. 15.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 11.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 12.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 14.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 146, φάκ. 39.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 149, φάκ. 75.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 38.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 155, φάκ. 49.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 157, φάκ. 64.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 162, φάκ. 36.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 167, φάκ. 65.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 179, φάκ. 18.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 182, φάκ. 18.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 191, φάκ. 38.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 191, φάκ. 41.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 196, φάκ. 44.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 196, φάκ. 88.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 206, φάκ. 76.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 214, φάκ. 97.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 220, φάκ. 5.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 220, φάκ. 9.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 221, φάκ. 44.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 222, φάκ. 52.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 225, φάκ. 43.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 227, φάκ. 8.
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 234, φάκ. 46.

II. Δημοσιευμένες πηγές
ΑΕΠ τ. 1: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 1, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1857.
ΑΕΠ τ. 2: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1862.
ΑΕΠ τ. 3: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1971.
ΑΕΠ τ. 4: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 4, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1973.
ΑΕΠ τ. 5: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 5, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1974.
ΑΕΠ τ. 6: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1972.
ΑΕΠ τ. 7: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1973.
ΑΕΠ τ. 8: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1974.
ΑΕΠ τ. 9: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1976.
ΑΕΠ τ. 10: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 10, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1977.
ΑΕΠ τ. 11: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 11, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1978.
ΑΕΠ τ. 12: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1979.
ΑΕΠ τ. 13: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 13, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1981.
ΑΕΠ τ. 14: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 14, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1981.
ΑΕΠ τ. 15αβ: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 15αβ, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1994.
ΑΕΠ τ. 15γ: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 15γ, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1997.
ΑΕΠ τ. 16: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 16, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1999.
ΑΕΠ τ. 17: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1999.
ΑΕΠ τ. 18: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 18, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2000.
ΑΕΠ τ. 19: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 19, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2001.
ΑΕΠ τ. 20: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 20, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2001.
ΑΕΠ τ. 21: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 21, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2008.
ΑΕΠ τ. 22: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 22, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2008.
ΑΕΠ τ. 23: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 23, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2008.
ΑΕΠ τ. 24: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 24, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2012.
ΑΕΠ τ. 25: Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 25, Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2012.
Αινιάν, 1962: Δημήτριος Αινιάν, «Ανέκδοτα αυτοβιογραφικά απομνημονεύματα», στο Άπαντα. Απομνημονεύματα Καραϊσκάκη και άλλων αγωνιστών, Γεώργιος Βαλέτας (επιμ.), Αθήνα, Ο.Ε.Ε. Άτλας, 1962, σ. 9-142.
Αντωνίου, 2002 τ. 1: Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, Δαυίδ Αντωνίου (επιμ.), τ. 1: 1821-1825, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2002.
Αντωνίου, 2002 τ. 2: Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση, 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, Δαυίδ Αντωνίου (επιμ.), τ.2: 1826-1827, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2002.
Αρχείο Αλή πασά, τ. 1: Αρχείο Αλή πασά συλλογής Ι. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών, έκδοση: Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των Δημήτρη Δημητρόπουλου και Παναγιώτη Μιχαηλάρη, τ. 1, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2007.
Αρχείο Αλή Πασά, τ. 2: Αρχείο Αλή Πασά συλλογής Ι. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών, έκδοση: Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των Δημήτρη Δημητρόπουλου και Παναγιώτη Μιχαηλάρη, τ. 2, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2007.
Αρχείο Αλή πασά, τ. 5: Αρχείο Αλή πασά συλλογής Ι. Χώτζη Γενικών Αρχείων του Κράτους και Μουσείου Μπενάκη, έκδοση: Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία του Δημήτρη Δημητρόπουλου και Παναγιώτη Μιχαηλάρη, τ. 5, Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2018.
Βακαλόπουλος, 1981: Εμμανουήλ Παπάς, «αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας». Η ιστορία και το αρχείο της οικογενείας του, Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος (επιμ.), Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981.
Βελανιδιώτης, 1936: Ανέκδοτα έγγραφα Καλαμάτας, Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης, μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (επιμ.), Αθήνα, 1936.
Βίμπος, 1869: Θεμιστοκλής Βίμπος, Δύο επικήδειοι λόγοι: ο μεν εις την Μαρίαν Δ. Γ. Βούλγαρη, θυγατέρα του αοιδίμου Λαζάρου Κουντουριώτου, ο δε εις τον Γεράσιμον Παγώνην, αρχιεπίσκοπον Αργολίδος, Αθήνα, 1869.
Βολουδάκης, 1992 τ. 2: Βαγγέλης Κ. Βολουδάκης, Οι κανονισμοί των ελληνικών πολιτικών αντιπροσωπευτικών σωμάτων (1821-1991) , τ. 2: Οι κανονισμοί της Βουλής, Αθήνα, εκδ. Αντ. Σάκκουλας, 1992.
Βέης, 1901: Νίκος Α. Βέης, «Έκφρασις κώδικος της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 6 (1901), σ. 186-208.
Γαζής, 1971: Γεώργιος Γαζής, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα, Λέανδρος Βρανούσης (επιμ.), Νικόλαος Πατσέλης (συνεργ.), Ιωάννινα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971.
Γερμανός, 1975: Γερμανός, Παλαιών Πατρών, Απομνημονεύματα, Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος (επιμ.), φωτοτυπική επανέκδοση (εκ της β΄ εκδόσεως), Αθήνα, Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σχολής Δημητσάνης, 1975.
Γούδας, τ. 1: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 1, Αθήνα, 1870.
Γούδας, τ. 4: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 4, Αθήνα, 1871.
Γούδας, τ. 5: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 5, Αθήνα, 1872.
Γούδας, τ. 6: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 6, Αθήνα, 1874.
Γούδας, τ. 7: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 7, Αθήνα, 1875.
Γούδας, τ. 8: Αναστάσιος Ν. Γούδας, Βίοι Παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, τ. 8, Αθήνα, 1876.
Γρηγοριάδης, 1934: Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Ιστορικαί Αλήθειαι, ήτοι ιστορικόν χειρόγραφον του Αρχείου Χειρογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης περιέχον τους ελληνικούς απελευθερωτικούς αγώνας από έτους 1479-1834 του νομού Μεσσηνίας, Γεώργιος Οθ. Γρηγοριάδης (επιμ.), Αθήνα, 1934.
Δασκαλάκης, 1966α: Κείμενα-Πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Απόστολος Δασκαλάκης (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1966.
Δημακόπουλος, 1964: Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Ο Κώδιξ των Νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως, 1822-1828», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, 10-11 (1964), σ. 40-234.
Δημητριάδου, 2011 τ. 1: «Αρχείο Αγώνος», 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2011.
Δημητριάδου, 2013 τ. 2: «Αρχείο Αγώνος», 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), τ. 2, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013.
Διαμάντης, 1976 τ. 5β: Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, τ. 5β, στη σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους αρ. 15β, Κωνσταντίνος Αθ. Διαμάντης (επιμ.), Αθήνα, ΓΑΚ, 1976.
Δραγούμης, 1874: Νικόλαος Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα, 1874.
Ζαφειρόπουλος, 1852: Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος, Οι αρχιερείς και οι προύχοντες εντός της εν Τριπόλει φυλακής εν έτει 1821, Αθήνα, 1852.
Ιστορικαί αλήθειαι, 1858: Ανώνυμος, Ιστορικαί αλήθειαι συμβάντων τινών της Μάνης από του 1769 και εντεύθεν. Ο Τζανέτμπεης Καπετανάκης Γρηγοράκης και η οικογένειά του, Αθήνα, 1858.
Καμπούρογλου, 1889 τ. 1: Μνημεία της ιστορίας των Αθηναίων, Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1889.
Κασομούλης, 1939 τ. 1: Νικόλαος Κ. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται ιστορία του Αρματωλισμού, Γιάννης Βλαχογιάννης (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1939.
Κασομούλης, 1941 τ. 2: Νικόλαος Κ. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833. Προτάσσεται ιστορία του Αρματωλισμού, Γιάννης Βλαχογιάννης (επιμ.), τ. 2, Αθήνα, 1941.
Κλάδος, 1837: Α. Ι. Κλάδος, Εφετηρίς (Almanach) του Βασιλείου της Ελλάδος, διά το έτος 1837, Αθήνα, 1837.
Κολοκοτρώνης, 1984: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, «Διήγηση Θεόδωρου Κολοκοτρώνη», στο Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του, Ντίνος Κονόμος (επιμ.), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1984, σ. 691-788.
Κονόμος, 1968: Ντίνος Κονόμος, «Ανέκδοτα κείμενα (1816-1820) (Από το αρχείο του Σωτήρη Χαραλάμπη)», Πελοποννησιακά, 6 (1968), σ. 191-205.
Κοντάκης, 1957: Αναγνώστης Κοντάκης, Απομνημονεύματα, Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), Γεώργιος Τσουκαλάς (συνεργ.), τ. 11, Αθήνα, Χ. Κοσμαδάκη και Σια, 1957.
Κουμαριανού, 1971 τ. 1: Ο Τύπος στον Αγώνα, 1821-1827. Χειρόγραφες Εφημερίδες 1821-1822, Σάλπιγξ Ελληνική 1821, Εφημερίς Αθηνών 1824-1826, Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, Ερμής, 1971.
Κριτοβουλίδης, 1859: Καλλίνικος Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήνα, 1859.
Κυριακόπουλος, 1960: Τα συντάγματα της Ελλάδος, Ηλίας Γ. Κυριακόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 1960.
Κώνστας, 1973: Κωνσταντίνος Σ. Κώνστας, «Ιστορικά έγγραφα του Αγώνος εκ της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Μέρος πρώτον: 1822-1825», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 4 (1973), σ. 1-92.
Κώνστας, 1975: Κωνσταντίνος Σ. Κώνστας, «Ιστορικά έγγραφα του Αγώνος εκ της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Μέρος δεύτερον: 1826-1830/1837-1865», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 5 (1975), σ. 55-108.
Λάππας, 1955β: Τάκης Λάππας, «Αθανάσιος Λιδωρίκης, ο σφραγιδοφύλακας του Αλή Πασά», Ηπειρωτική Εστία, τχ. 42 (Οκτώβριος 1955), σ. 875-882.
Λιγνός, 1920 τ. 1: Αρχεία Λάζαρου και Γεώργιου Κουντουριώτη, 1821-1832, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1920.
Λιγνός, 1926 τ. 7: Αρχείον της κοινότητος Ύδρας 1778-1832: 1821, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 7, Πειραιάς, 1926.
Λιγνός, 1927 τ. 8: Αρχείον της κοινότητος Ύδρας 1778-1832: 1822, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 8, Πειραιάς, 1927.
Λιγνός, 1928 τ. 10: Αρχείον της κοινότητος Ύδρας 1778-1832: 1824, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 10, Πειραιάς, 1928.
Λιγνός, 1930 τ. 14: Αρχείον της κοινότητος Ύδρας 1778-1832: 1828, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 14, Πειραιάς, 1930.
Λιγνός, 1932 τ. 16: Αρχείον της κοινότητος Ύδρας 1778-1832: Προσθήκη περιέχουσα έγγραφα των ετών 1708-1854, Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), τ. 16, Πειραιάς, 1932.
Μάμουκας τ. 1: Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος. Ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1839.
Μάμουκας τ. 3: Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος. Ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας (επιμ.), τ. 3, Πειραιάς, 1839.
Μάμουκας τ. 4: Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος. Ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας (επιμ.), τ. 4, Πειραιάς, 1839.
Μάμουκας τ. 10: Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος. Ήτοι συλλογή των περί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, Ανδρέας Ζ. Μάμουκας (επιμ.), τ. 10, Αθήνα, 1841.
Μαυρής, 1937 τ. 1: Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, Νικόλαος Γ. Μαυρής (επιμ.), τ. 1: Γενικόν Αρχείον - Ναυτικαί εκθέσεις και ημερολόγια - Κασίων έξοδα - Διπλωματικά έγγραφα, Αθήνα, 1937.
Μαυρής, 1937 τ. 2: Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, Νικόλαος Γ. Μαυρής (επιμ.), τ. 2: Αρχείον Αγωνιστών, Αθήνα, 1937.
Μαυρής, 1938 τ. 3: Ιστορικόν Αρχείον Κάσου, Νικόλαος Γ. Μαυρής (επιμ.), τ. 3, Αθήνα, 1938.
Μελετόπουλος, 1967: Η Φιλική Εταιρεία: αρχείον Π. Σεκέρη, Ιωάννης Α. Μελετόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 1967.
Μέξας, 1937: Βαλέριος Γ. Μέξας, Οι Φιλικοί. Κατάλογος των μελών της Φιλικής Εταιρείας εκ του αρχείου Σέκερη, Αθήνα, 1937.
Μίχος, 2019: Αρτέμιος Ν. Μίχος, Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολογγίου (1825-1826) καί τινες άλλαι σημειώσεις εις την ιστορίαν του μεγάλου Αγώνος αναγόμεναι, Εισαγωγή-Σχόλια-Σημειώσεις: Μαρία Ευθυμίου και Βαγγέλης Σαράφης, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2019.
Μπακαδήμα, 2009: Συμβολή της Οικογένειας Νοταρά στην Επανάσταση του ‘21. Αλληλογραφία 1818-1886, Μαρία Μπακαδήμα (επιμ.), Μεσολόγγι, Διέξοδος, 2009.
Νικόδημος, 1862 τ. 1: Κωνσταντίνος Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, τ. 1, Αθήνα, 1862.
Νικόδημος, 1862 τ. 2: Κωνσταντίνος Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, τ. 2, Αθήνα, 1862.
Νοταράς, 1846: Πανούτσος Νοταράς, Βιογραφία Πανούτσου του Νοταρά εκ Τρικάλων Κορινθίας, Δ. Πανταζίδης (συνεργ.), Αθήνα, 1846.
Παπαδόπουλος, 1861: Κάρπος Παπαδόπουλος, Τα κατά Γ. Βαρνακιώτην και ανάκτησις του Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 1861.
Παπατσώνης, 1993: Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α΄, Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης (επιμ.), 2η έκδ., Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1993.
Παππαδόπουλος, 1840: Τα κατά την κηδείαν του μακαρίτου Α. Ζαήμη, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποθανόντος την 4 Μαΐου του έτους 1840, Νικόλαος Παππαδόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 1840.
ΠΕΣ: Η της τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις. Πρακτικά, Αθήνα, 1844.
ΠΕΣ Β΄ τ. 1: Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τ. 1, Αθήνα, 1862.
Πίσσας, 1992: «Απομνημονεύματα του στρατηγού Πίσσα», στο Άπαντα. Συγκέντρωση Δ΄, Κωνσταντίνος Αθ. Διαμάντης (επιμ.), Αθήνα, 1992, σ. 248-293.
Πούλος, 1957: Ιωάννης Χρ. Πούλος, «Πολιτικά της Πελοποννήσου επί Όθωνος», Πελοποννησιακά, 2 (1957), σ. 33-57.
Πούλος, 1970: Ιωάννης Χρ. Πούλος, «Πολιτικά της Στερεάς Ελλάδος επί Όθωνος», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 2 (1970), σ. 27-66.
Πρωτοψάλτης, 1938: Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης, «Η Κρητική Επανάστασις του 1821. Υπομνήματα Μιχ. Αφεντούλιεφ προς Ιωάν. Κωλέττην», Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 1 (1938), σ. 365-391.
Πρωτοψάλτης, 1968: Ιστορικόν Αρχείον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης (επιμ.), 5, τχ. 3: Έγγραφα του 1823, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1968.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1845.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, τ. 2, Αθήνα, 1845.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, τ. 1, Αθήνα, 1846.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄, τ. 1, Αθήνα, 1847.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β -Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1847.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, τ. 2, Αθήνα, 1848.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄, τ. 1, Αθήνα, 1849.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 3: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄, τ. 3, Αθήνα, 1849.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Γ΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1850.
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1851.
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 2, Αθήνα, 1851.
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Β΄, τ. 1, Αθήνα, 1852.
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1854.
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄ τ. 2: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄, τ. 2, Αθήνα, 1855.
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1857.
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1859.
ΠΣΒ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1861.
ΠΣΒ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 1, Αθήνα, 1860.
ΠΣΒ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 3: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος ΣΤ΄-Σύνοδος Α΄, τ. 3, Αθήνα, 1860.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ II: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1865.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄ II: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1868.
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, II: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1869.
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ II: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1869.
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ II: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής. Περίοδος Γ΄- Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1869.
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1846.
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1846.
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1847.
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1848.
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1849.
ΠΣΓ, Περίοδος Β΄- Σύνοδος Γ΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Β΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1850.
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1851.
ΠΣΓ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Γ΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1853.
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1855.
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1855.
ΠΣΓ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Γ΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Γ΄, Αθήνα, 1856.
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1857.
ΠΣΓ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Β΄, Αθήνα, 1858.
ΠΣΓ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄, Αθήνα, 1857.
ΠΣΓ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄-Β΄: Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γερουσίας. Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄-Β΄, Αθήνα, 1861.
Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, α΄ εκδ. 1822: Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, Κόρινθος, 1822.
Σάθας, 1868: Κωνσταντίνος Σάθας, «Ανέκδοτος κώδιξ της Μητροπόλεως Νέων Πατρών», Αττικόν Ημερολόγιον του έτους 1868, σ. 197-212.
Σουρμελής, 1853: Διονύσιος Σουρμελής, Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα. Αρχόμενη από της Επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, Αθήνα, 1853.
Σούτσος, 1848: Παναγιώτης Σούτσος, Λόγος επιτάφιος Π. Μαυρομιχάλου. Προφερθείς υπό Παναγιώτου Σούτσου εν τω κοιμητηρίω Αθηνών, Αθήνα, 1848.
Σπηλιάδης, 1851 τ. 1: Νικόλαος Σπηλιάδης, Απομνημονεύματα. Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Αθήνα, 1851.
Σύνταγμα, 1844: Σύνταγμα της Ελλάδος 1844, ανατύπωση, Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 1995.
Σφυρόερας, 1974: Αρχείον Ψαρών, 1821-1827, Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας (επιμ.), τ. Α΄: έγγραφα των ετών 1821-1824, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1974.
Τρικούπης, 1848: Σπυρίδων Τρικούπης, Λόγος επικήδειος εις Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην. Εκφωνηθείς επ' εκκλησίας: Εν Αθήναις την 18 Ιανουαρίου 1848, Αθήνα, 1848.
Τρικούπης, 1849: Σπυρίδων Τρικούπης, Λόγος εκφωνηθείς υπό του γερουσιαστού κ. Σ. Τρικούπη εν τη Μητροπόλει των Αθηνών την 20 Φεβρουαρίου του 1849 έτους, τελουμένων δημοσίων μνημοσύνων του εν Τρικάλοις της Πελοποννήσου αποβιώσαντος την 18 Ιαννουαρίου του ιδίου έτους Πανούτσου Νοταρά, Αθήνα, 1849.
Τρικούπης, 2007 τ. 1: Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, φωτομηχανική ανατύπωση, τ. 1, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007.
Τρικούπης, 2007 τ. 2: Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 2, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007.
Τωμαδάκης-Παπαδάκη, 1974: Κρητικά Ιστορικά Έγγραφα, 1821-1830, Νικόλαος Τωμαδάκης και Ανθούλα Α. Παπαδάκη (επιμ.), τ. 1: 1821-1824, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, 1974.
Φιλήμων, 1834: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας, Ναύπλιο, 1834.
Φιλήμων, 1859 τ. 1: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, τ. 1, Αθήνα, 1859.
Φιλήμων, 1859 τ. 2: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 2, Αθήνα, 1859.
Φιλήμων, 1860 τ. 3: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 3, Αθήνα, 1860.
Φιλήμων, 1861 τ. 4: Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. 4, Αθήνα, 1861.
Φραντζής, 1839 τ. 1: Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1837, τ. 1, Αθήνα, 1839.
Φραντζής, 1839 τ. 2: Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1837, τ. 2, Αθήνα, 1839.
Φραντζής, 1841 τ. 4: Αμβρόσιος Φραντζής, Επιτομή της Ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1837, τ. 4, Αθήνα, 1841.
Φωτάκος, 1888: Φώτιος Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος), Βίοι Πελοποννησίων ανδρών και των έξωθεν εις την Πελοπόννησον ελθόντων κληρικών, στρατιωτικών και πολιτικών των αγωνισαμένων τον αγώνα της Επαναστάσεως, Αθήνα, 1888.
Φωτάκος, 1899 τ. 1: Φώτιος Χρυσανθόπουλος, Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σταύρος Ανδρόπουλος (επιμ.), Αθήνα, 1899.
Φωτόπουλος, 2001 τ. 2: Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Οι Γιατράκοι του 1821, τ. 2: Αρχείο Παναγ. Γιατράκου, Αθήνα, 2001.
Φωτόπουλος, 2010: Το αρχείον Γούλενου οικογένειας προεστών του Πραστού - Λεωνιδίου (1706-1847) , Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Αδελφότης Κυνουριέων, 2010.
Χατζηαναργύρου, 1861 τ. 1: Τα Σπετσιώτικα. Συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν του 1821 αρυσθείσα εκ των αρχείων της νήσου Σπετσών, συμπληρωθείσα δε εκ των του κράτους αρχείων και άλλων πηγών, Ανάργυρος Ανδ. Χατζηαναργύρου (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 1861.
Χατζηαναργύρου, 1926 τ. 3: Τα Σπετσιωτικά. Συλλογή ιστορικών εγγράφων και υπομνημάτων αφορώντων τα κατά την ελληνικήν επανάστασιν του 1821, αρυσθείσα εκ των αρχείων της νήσου Σπετσών, συμπληρωθείσα δε εκ των του κράτους αρχείων και άλλων πηγών, Ανάργυρος Ανδ. Χατζηαναργύρου (επιμ.), τ. 3, Πειραιάς, 1926.
Ψύλλας, 1974: Γεώργιος Ψύλλας, Απομνημονεύματα του βίου μου, Ελευθέριος Πρεβελάκης (επιμ.), Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1974.
Green, 1827: Philip J. Green, Sketches of the War in Greece: In a Series of Extracts from the Private Correspondence of Philip James Green, R. L. Green (συνεργ.), Λονδίνο, 1827.
Marcet, 1915: Frank Marcet, «Un Voyage en Grèce en 1826 (II)», La Revue hebdomadaire: romans, histoire, voyages, τχ. 49 (Δεκ. 1915), σ. 79-100.
Peccio, 1825: Giuseppe Peccio, Visit to Greece in the spring of 1825, Λονδίνο, 1825.

III. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ΦΕΚ, 1833 φ. 4: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 4 (4 Μαρτίου 1833).
ΦΕΚ, 1833 φ. 11: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 11 (31 Μαρτίου 1833).
ΦΕΚ, 1833 φ. 16: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 16 (28 Απριλίου 1833).
ΦΕΚ, 1834 φ. 19: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 19 (26 Μαΐου 1834).
ΦΕΚ, 1835 φ. 4: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 4 (26 Φεβρουαρίου 1835).
ΦΕΚ, 1835 φ. 6: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 6 (2 Μαρτίου 1835).
ΦΕΚ, 1835 φ. 13: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 13 (2 Μαΐου 1835).
ΦΕΚ, 1836 φ. 19: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 19 (12 Μαΐου 1836).
ΦΕΚ, 1836 φ. 29: Εφημερίς της Κυβερνησεως, αρ. φ. 29 (23 Ιουνίου 1836).
ΦΕΚ, 1837 φ. 5: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 5 (9 Φεβρουαρίου 1837).
ΦΕΚ, 1837 φ. 29: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 29 (17 Αυγούστου 1837).
ΦΕΚ, 1837 φ. 31: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 31 (18 Σεπτεμβρίου 1837).
ΦΕΚ, 1837 φ. 45: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 45 (31 Δεκεμβρίου 1837).
ΦΕΚ, 1838 φ. 24: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 24 (5 Ιουλίου 1838).
ΦΕΚ, 1838 φ. 32: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 32 (12 Αυγούστου 1838).
ΦΕΚ, 1844 φ. 15: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 15 (11 Μαΐου 1844).
ΦΕΚ, 1844 φ. 20: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 20 (16 Ιουνίου 1844).
ΦΕΚ, 1844 φ. 29: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 29 (17 Σεπτεμβρίου 1844).
ΦΕΚ, 1846 φ. 5: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 5 (8 Μαρτίου 1846).
ΦΕΚ, 1848 φ. 8: Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φ. 8 (15 Μαρτίου 1848).

IV. Τύπος
Αθηνά, 1832 φ. 14: Η Αθηνά, αρ. φ. 14 (21 Απριλίου 1832).
Αιών, 1843 φ. 435: Αιών, αρ. φ. 435 (2 Μαΐου 1843).
Αιών, 1843 φ. 437: Αιών, αρ. φ. 437 (9 Μαΐου 1843).
Αιών, 1843 φ. 483: Αιών, αρ. φ. 483 (21 Νοεμβρίου 1843).
Αιών, 1868 φ. 2345: Αιών, αρ. φ. 2345 (23 Μαΐου 1868).
Αιών, 1871 φ. 2690: Αιών, αρ. φ. 2690 (24 Ιουνίου1871).
Αλήθεια, 1844 φ. 1405: Αλήθεια, αρ. φ. 1405 (19 Ιουνίου1871).
ΓΕΕ, 1825 φ. 8: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 8 (31 Οκτωβρίου1825).
ΓΕΕ, 1826 φ. 66: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 66 (16 Ιουνίου 1826).
ΓΕΕ, 1826 φ. 68: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 68 (5 Ιουνίου 1826).
ΓΕΕ, 1827 φ. 53: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 53 (24 Αυγούστου 1827).
ΓΕΕ, 1828 φ. 56: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 56 (22 Δεκεμβρίου 1829).
ΓΕΕ, 1828 φ. 6: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 6 (25 Ιανουαρίου 1828).
ΓΕΕ, 1829 φ. 40: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 40 (26 Μαΐου 1829).
ΓΕΕ, 1829 φ. 49: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 49 (13 Ιουλίου 1829).
ΓΕΕ, 1829 φ. 63: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 63 (18 Σεπτεμβρίου 1829).
ΓΕΕ, 1829 φ. 75: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 75 (2 Νοεμβρίου 1829).
ΓΕΕ, 1831 φ. 91: Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φ. 91 (25Δεκεμβρίου 1831).
Εθνική Εφημερίς, 1832 φ. 33-34: Εθνική Εφημερίς, αρ. φ. 33-34 (13 Αυγούστου 1832).
Ελληνικά Χρονικά, 1824 φ. 84: Ελληνικά Χρονικά, αρ. φ. 84 (15 Οκτωβρίου 1824).
Ελληνικός Ταχυδρόμος, 1841 φ. 29: Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ. φ. 29 (24 Αυγούστου 1841).
Ελπίς, 1867 φ. 1894: Ελπίς, αρ. φ. 1894 (9 Φεβρουαρίου 1867).
Εφημερίς των Αθηνών, 1824 φ. 24: Εφημερίς των Αθηνών, αρ. φ. 24 (24 Δεκεμβρίου 1824).
Εφημερίς των Αθηνών, 1824 φ. 3: Εφημερίς των Αθηνών, αρ. φ. 3 (27 Σεπτεμβρίου 1824).
Εφημερίς των Αθηνών, 1825 φ. 34: Εφημερίς των Αθηνών, αρ. φ. 34 (10 Ιανουαρίου 1825).
Εφημερίς των Αθηνών, 1826 φ. 37: Εφημερίς των Αθηνών, αρ. φ. 37 (15 Απριλίου 1826).
Εφημερίς, 1878 φ. 19: Εφημερίς, αρ. φ. 19 (19 Ιανουαρίου 1878).
Εφημερίς, 1878 φ. 20: Εφημερίς, αρ. φ. 20 (20 Ιανουαρίου 1878).
Σάλπιγξ Ελληνική, 1821 φ. 3: Σάλπιγξ Ελληνική, αρ. φ. 3 (20 Αυγούστου 1821).
Φάρος της Όθρυος, 1856 φ. 9: Φάρος της Όθρυος, αρ. φ. 9 (16 Ιουνίου 1856).
Φίλος του Νόμου, 1824 φ. 50: Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 50 (5 Σεπτεμβρίου 1824).
Φίλος του Νόμου, 1825 φ. 88: Ο Φίλος του Νόμου, αρ. φ. 88 (16 Ιανουαρίου 1825).

V. Βοηθήματα
Αβραάμ, 1957: Κώστας Δ. Αβραάμ, Ρουμελιώτες αγωνιστές του εικοσιένα: υπερεξακόσιοι λησμονημένοι επαναστάτες, Αθήνα, 1957.
Αγγελίδης, 1962: Γεώργιος Χ. Αγγελίδης, «Καθίδρυσις και κατάλυσις του Συμβουλείου της Επικρατείας επί Όθωνος», Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 42 (1962), σ. 647-675.
Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, 2018: Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Ζάκυνθος: η Φιλική Εταιρεία σε μία κοινωνία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση», στο Οι πόλεις των Φιλικών: οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού φαινομένου. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 , Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2018, σ. 149-171.
Αγγελόπουλος, 1926: Θεόδωρος Γ. Αγγελόπουλος, Η επί του Αγώνος Α΄ Βουλευτική Περίοδος (16 Ιανουαρίου 1822 - 26 Μαρτίου 1823) , ανάτυπο από την Επιθεώρησιν της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, τ. 6, Αθήνα, 1926.
Αθανασόπουλος, 1965: Ανδρέας Αθανασόπουλος, «Πελοποννήσιοι ιατροί κατά τον ιερό αγώνα του 1821: επιστημονική ή εμπειρική μόρφωσις των ιατρών προ του 1821», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 9 (1965), σ. 34-46.
Αλιβιζάτος, 2011: Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία, 1800-2010, Αθήνα, Πόλις, 2011.
Αλιπραντής, 1984: Νίκος Χρ. Αλιπραντής, «Προικοδότηση της Μαρουσώς Δ. Δημητρακοπούλου, το γένος Μάρκου Μ. Μαυρογένη», Παριανά, τχ. 14 (1984), σ. 29-32.
Αμυγδάλου-Κολοβός, 2018: Καλλιόπη Αμυγδάλου και Ηλίας Κολοβός, «Η μετάβαση από το οθωμανικό στο ελληνικό κράτος στη χωρική διάσταση: το τζαμί του Ναυπλίου που μετασκευάστηκε στο «πρώτον εν Ελλάδι Βουλευτήριον» (1825)», Τα Ιστορικά, τχ. 67 (Απρ. 2018), σ. 58-76.
Αναστασιάδης, 2000: Γεώργιος Αναστασιάδης, «Το θεσμικό κεκτημένο της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης (1843-44)», στο 150 χρόνια ελληνικού κοινοβουλευτικού βίου, 1844-1994. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Η Βουλή των Ελλήνων Αθήνα 15-17 Μαρτίου 1995, πρόλογος: Γεώργιος Κασιμάτης, Αθήνα, εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας, 2000, σ. 23-34.
Αντωνιάδη, 1971: Σοφία Δ. Αντωνιάδη, Εμμανουήλ Αντωνιάδης. Ο αγωνιστής, ο δημοσιογράφος, 1791-1863, Αθήνα, 1971.
Αντωνίου, 2018: Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό βιογραφικό λεξικό νεότερης θεσσαλικής ιστορίας, πρόλογος: Ν. Ε. Καραπιδάκης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2018.
Αργυροπούλου, 2003: Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δέκατου όγδοου αιώνα, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2003.
Ασδραχάς, 2008: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευσης: κύκλος σεμιναρίων, Ευτυχία Λιάτα, Πόπη Πολέμη και Άννα Ματθαίου (εκδ. επιμ.), Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2007.
Βαγενάς, 1956: Θάνος Βαγενάς, «Τσάκωνες αγωνισταί του 1821», Χρονικά των Τσακώνων, 1 (1956), σ. 192-194.
Βακαλόπουλος, 1941: Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Αιχμάλωτοι Ελλήνων κατά την επανάσταση του 1821, Θεσσαλονίκη, 1941.
Βακαλόπουλος, 1982 τ. 6: Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 6: Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, Θεσσαλονίκη, 1982.
Βαλέτας, 1982: Βενιαμικά: τα μικρά κείμενα του Βενιαμίν Λεσβίου και οι βιογραφικές πηγές του, Γεώργιος Βαλέτας (επιμ.), Μυτιλήνη, Εταιρεία Αιολικών Μελετών, 1982.
Βάρδα, 1995: Χριστίνα Βάρδα, Αρχείο Οικογένειας Μπουντούρη / Βουδούρη. Ευρετήριο, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1995.
Βελανιδιώτης, 1948: Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης, μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, «Ιστορικαί διευκρινίσεις: ο Αργολίδος Γεράσιμος», σε άγνωστο έντυπο (8 Απριλίου 1948): https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/d/1/metadata-b2120666177f7fc22c1e02b120613c4a_1247661840.tkl
Βόγλη, 2005: Ελπίδα Κ. Βόγλη,Έργα και ημέραι ελληνικών οικογενειών, 1750-1940, Αθήνα, ΕΛΙΑ, 2005.
Βολουδάκης, 2009 τ. 1: Βαγγέλης Κ. Βολουδάκης, Οι κανονισμοί της των ελληνικών πολιτικών αντιπροσωπευτικών σωμάτων (1821-1991) , τ. 1: Θεωρητικό θεμέλιο, Αθήνα/Κομοτηνή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2009.
Γέροντας, 1972: Δημήτριος Γέροντας, Ιστορία του Δήμου Αθήναίων (1835-1971), Αθήνα, 1972.
Γέροντας, 1984: Δημήτριος Α. Γέροντας, Οι Αθηναίοι στην Επανάσταση του 1821, Αθήνα, 1984.
Γεωργαντόπουλος, 2005: Επαμεινώνδας Γεωργαντόπουλος, Τηνιακά, ήτοι αρχαία και νεωτέρα γεωγραφία και ιστορία της νήσου Τήνου, Δημήτριος Ζ. Σοφιανός (επιμ.), φωτομηχανική ανατύπωση, Αθήνα, Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις, 2005.
Γεωργόπουλος, 1883: Δανιήλ Γεωργόπουλος, Βίος. Πολιτεία και Νεκρολογία Γερασίμου Παππαδοπούλου Διδασκάλου, Κ. Χρ. Δουκάκης (επιμ.), Καλαμάτα, 1883.
Γιακωβάκη, 2018: Νάσια Γιακωβάκη, «Οδησσός, Κωνσταντινούπολη, Ισμαήλι: τρεις οργανωτικοί σταθμοί ενός αχαρτογράφητου δρομολογίου», στο Οι πόλεις των Φιλικών: οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού φαινομένου. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015, Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2018, σ. 173-200.
Γιαννόπουλος, 2010: Γιάννης Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης, στη σειρά: Ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Τα Νέα, 2010.
Γιαννούλης, 1979: Νικόλαος Κ. Γιαννούλης, «Θεσσαλοί αγωνιστές του 1821. Αρχειακό Υλικό», Θεσσαλικά Χρονικά, 12 (1979), σ. 7-303.
Γιαννούλης, 1992: Ν. Κ. Γιαννούλης, «Ο Ασπροποταμίτης αγωνιστής του 1821 Γιαννάκης Χατζηπέτρος», Τρικαλινά, 12 (1992), σ. 79-86.
Γούναρης, 2013: Αναστάσιος Αθ. Γούναρης, «Ο νομικός κόσμος του Ναυπλίου και η Επανάσταση της 1ης Φεβρουαρίου 1862», Ναυπλιακά Ανάλεκτα, 8 (2013), σ. 95-110.
Γουναρόπουλος, 1930: Κωνσταντίνος Α. Γουναρόπουλος, Ιστορία της νήσου Ευβοίας από των αρχαιοτάτων χρόνων, Θεσσαλονίκη, Α. Κ. Γουναρόπουλος και Φ. Καπόλλας, 1930.
Γράψας, 1948 τ. 2: Κ. Μ. Γράψας, Ελληνική Πολιτική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 2: Η εν Αθήναις Β' των Ελλήνων Συνέλευσις (1862-1864), Αθήνα, 1948.
Γρηγοριάδης, 1987: Ετεοκλής Ι. Γρηγορίαδης, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, διοικητής Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου (2 Νοεμβρίου 1830 – 24 Αυγούστου 1831). Ελάχιστη συμβολή στην ιστορία της Διοικήσεως, ανάτυπο από τα Ναξιακά, τχ. 12-13, Αθήνα, 1987.
Γριτσόπουλος, 1964: Τάσος Γριτσόπουλος, «Η εκ της συνελεύσεως των Καλτεζών προελθούσα Πελοποννησιακή Γερουσία», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 17 (1964), σ. 173-245.
Γριτσόπουλος, 1973: Τάσος Γριτσόπουλος, «Η εις Βοστίτζαν μυστική συνέλευσις των Πελοποννησίων ηγετών (26-29 Ιαν. 1821)», Μνημοσύνη, 4 (1973), σ. 3-60.
Γριτσόπουλος, 1975: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, «Εισαγωγή», στο Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού Απομνημονεύματα, Αθήνα, 1975, σ. VII-CXLVI .
Γριτσόπουλος, 1976 τ. β1-β2: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος, Ιστορία της Τριπολιτσάς, β1-β2, Αθήνα, Ενωση Τριπολιτών Αττικής, 1976.
Δασκαλάκης, 1923: Απόστολος Β. Δασκαλάκης, Η Μάνη και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1453-1821, Αθήνα, 1923.
Δασκαλάκης, 1965: Απόστολος Β. Δασκαλάκης, «Τα τοπικά πολιτεύματα κατά την Επανάστασιν του 1821», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 15 ( 1965), σ. 161-270.
Δασκαλάκης, 1966β: Απόστολος Β. Δασκαλάκης, «Η πρώτη εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 16 (1966), σ. 43-140.
Δέδε, 2018: Κατερίνα Δέδε, «Η ελευθεροτυπία ως "πρόβλημα" τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους (1831-1837)», στο Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Πρακτικά συνεδρίου Λευκωσία, 18-20 Νοεμβρίου 2015, Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος και Ειρήνη Παπαδάκη (επιμ.), Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, σ. 373-384.
Δεμερτζής-Κοκκίνης, 1962: Δημήτρης Δεμερτζής και Σπύρος Κοκκίνης, Το Εικοσιένα στην Εύβοια, Χαλκίδα, Δεσμός, 1962.
Δετοράκης, 1990: Θεοχάρης Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο, 1990.
Δετοράκης, 1998: Θεοχάρης Δετοράκης, Σφραγίδες Κρητικής Ελευθερίας (1821-1898) , πρόλογος: Στυλιανός Αλεξίου, Ηράκλειο, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1998.
Δημάκης, 1991: Ιωάννης Δημάκης, Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 1991.
Δημακόπουλος, 1966α: Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Η Διοικητική οργάνωσις κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, 1821-1827. Συμβολή εις την ιστορίαν της ελληνικής διοικήσεως, Αθήνα, 1966.
Δημακόπουλος, 1966β: Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, «Αι κυβερνητικαί αρχαί της Ελληνικής Πολιτείας, 1827-1833», Ο Ερανιστής, 4 (1966), σ. 117-154.
Δημακόπουλος, 1970: Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Η Διοικητική οργάνωσις της Ελληνικής Πολιτείας, 1827-1833. Συμβολή εις την ιστορίαν της Ελληνικής Διοικήσεως, Αθήνα, 1970.
Δημακοπούλου, 1980: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, «Οι ιστορικοί τόποι των Εθνικών Συνελεύσεων», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 23 (1980), σ. 89-110.
Δημακοπούλου, 1981: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, «Ο Κώδιξ των όρκων της Ελληνικής Πολιτείας», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 24 (1981), σ. 537-572.
Δημακοπούλου, 1983: Χαρίκλεια Δ. Δημακοπούλου, «Η πολιτική δίκη του βουλευτού Φαναρίου Δήμου Κανελλόπουλου», Επετηρίς Εταιρείας Ηλειακών Μελετών, 2 (1983), σ. 445-481.
Δημακοπούλου, 2012: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, «Ο Επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος και η πολιτική δράσις του κατά τον Αγώνα», στο Πρακτικά ημερίδος εις τιμήν και μνήμην του από Ταλαντίου Μητροπολίτου Αθηνών Νεοφύτου Μεταξά: 250 χρόνια από της γεννήσεως του, 150 χρόνια από της κοιμήσεως του (15 Οκτωβρίου 2011 Αταλάντη) , Αθήνα, Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, 2012.
Δημητρακόπουλος, 1974: Παναγιώτης Δ. Δημητρακόπουλος, Ο Φιλικός Παναγιώτης Δημητρίου Δημητρακόπουλος και η Πάρος κατά την περίοδον της Επαναστάσεως του 1821, Αθήνα, 1974.
Δημητρακόπουλος, 1981: Σπυρίδων Γ. Δημητρακόπουλος, «Άδοξον τέλος Τριφυλίων οπλαρχηγών Μέλιου, Ντούφα, Παπαναστάση (1821)», Παρνασσός, 23 (1981), σ. 75-87.
Δημητρακόπουλος, 2012: Σοφοκλής Γ. Δημητρακόπουλος, «Τα κατά θάνατον του Μητροπολίτη Αθηνών Νεόφυτου Μεταξά και η διαθήκη αυτού», στο Πρακτικά ημερίδος εις τιμήν και μνήμην του από Ταλαντίου Μητροπολίτου Αθηνών Νεοφύτου Μεταξά: 250 χρόνια από της γεννήσεως του, 150 χρόνια από της κοιμήσεως του (15 Οκτωβρίου 2011 Αταλάντη) , Αθήνα, Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, 2012.
Δημητριάδης, 2011: Βαγγέλης Δημητριάδης, «Τρεις τοπικές συνελεύσεις στη Χώρα (Δεκέμβριος 1824 – Μάιος 1825)», στο 1821, Σάμος και Επανάσταση· ιστορικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος, 28-29 Μαΐου 2010, Αθήνα, ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Σάμου, 2011, σ. 159-182.
Δημητριάδης, 2018: Σάκης Δημητριάδης, Οι μεγαλοκτηματίες της Εύβοιας του 19ου αιώνα, αδημοσίευτη διδ. διατριβή, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2018.
Δημητριάδου, 2003: Η οικογένεια Βαλσαμάκη στη Σκόπελο τον 19ο αιώνα, Μαρία Δημητριάδου (επιμ.), Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2003.
Δημητρόπουλος, 2013: Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Πρόκριτοι ενός αγροτικού νησιού στα χρόνια των μεγάλων αναταραχών: Κέα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.», Τα Ιστορικά, τχ. 59 (2013), σ. 399-415.
Δημητρόπουλος, 2017: Δημήτρης Δημητρόπουλος, «Ατομικοί και συλλογικοί φόβοι στις μέρες της μεγάλης αγωνίας. Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος γράφει από το πολιορκημένο Μεσολόγγι», στο Φόβοι και ελπίδες στα νεότερα χρόνια, Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος και Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2017 σ. 59-76.
Δημητρόπουλος, 2018: «Μεταξύ λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας. Η στάση των Ελληνικών Χρονικών», στο Έλεγχος ιδεών και λογοκρισία από τις απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Πρακτικά συνεδρίου Λευκωσία, 18-20 Νοεμβρίου 2015, Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Κατερίνα Δέδε, Δημήτρης Δημητρόπουλος και Ειρήνη Παπαδάκη (επιμ.), Αθήνα, ΙΙΕ/ΕΙΕ, 2018, σ. 351-372.
Διαμάντης, 1963: Κωνσταντίνος Αθ. Διαμάντης, «Συνεργάται του Δημ. Υψηλάντου κατά τον Αγώνα εν Πελοποννήσω», Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 7 ( 1963), σ. 191-196.
Διαμαντούρος, 2002: Νικηφόρος Διαμαντούρος, Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-1828, Κώστας Κουρεμένος (μτφρ.), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2002.
Δραγάτσης, 1932: Ιάκωβος Χ. Δραγάτσης, Ο Νικόλαος Χρυσόγελος. O Σίφνιος μέγας διδάσκαλος του Γένους, Αθήνα, 1932.
Δραγούμης, 1863: Νικόλαος Δραγούμης, «Εμμ. Αντωνιάδης», Πανδώρα, 14 (1863), σ. 251-254.
Δρούλια, 1969: Λουκία Δρούλια, «Η οικογένεια Ζαΐμη ώς τα 1840: αθησαύριστα κείμενα», Επετηρίς Καλαβρύτων, 1 (1969), σ. 61-76.
Δρούλια-Κουτσοπανάγου, 2008 τ. 1-2: Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974. Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, Λουκία Δρούλια και Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), τ. 1-2, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008.
Δρούλια-Σκλαβενίτης, 2000: Έλλη Δρούλια και Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτη, «Η συμβολή της Τυπογραφίας στη Στήριξη της Επανάστασης του 1821», στο Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου Ελληνισμού (1499 - 1999). Οδηγός έκθεσης, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης και Κωνσταντίνος Στάικος (επιμ.), Αθήνα, Βουλή των Ελλήνων, 2000, σ. 173-191.
Ευαγγελίδης, 1936 τ. 1: Τρύφων Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. 1, Αθήνα, 1936.
Ευαγγελίδης, 1936 τ. 2: Τρύφων Ευαγγελίδης, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. 2, Αθήνα, 1936.
Ζερβής, 1988: Νίκος Ι. Ζερβής, «Η προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1821 στην αγγλική και ιταλική», στο Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, Αθήνα, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1988, σ. 80-90.
Ζήσης, 1983: Κώστας Ι. Ζήσης, Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821, Αθήνα, Ιστορικές Εκδόσεις Στέφ. Βασιλόπουλος, 1983.
Θεοδωρακόπουλος, 1975: Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος, «Θεοδώρητος ο Βρεσθένης», Πελοποννησιακά, 11 (1975), σ. 130-158.
Θερμοπυλιώτης, 1981: Τάκης Θερμοπυλιώτης, «Ιερομνήμων Δημάκης. Πρόκριτος και αγωνιστής του Πατρατζικίου», Υπάτη, 5 (1981), σ. 25-31.
ΘΗΕ τ. 4: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, Αθήνα, 1964.
ΘΗΕ τ. 6: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 6, Αθήνα, 1965.
ΘΗΕ τ. 9: Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9, Αθήνα, 1966.
ΙΕΕ τ. 12: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 12, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975.
ΙΕΕ τ. 13: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 13, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1977.
Ιωάννου, 1857: Ναθαναήλ Ιωάννου, αρχιμανδρίτης, Ευβοϊκά. Ήτοι ιστορία περιέχουσα τεσσάρων ετών πολέμους της νήσου Ευβοίας από του 1821-1825, ότε τελείως κατεστράφη υπό των Τούρκων και εξεδιώχθησαν οι Έλληνες απ' αυτής, έτι δε και τας απανθρώπους λεηλασίας, εμπρησμούς, αιχμαλωσίας και σφαγάς, πραχθείας υπό τε των εντοπίων και ξένων Τούρκων, εισβαλόντων εν αυτή εκ τε ξηράς και θαλάσσης, κατά την διάρκειαν των πολέμων, Ερμούπολη, 1857.
Καλονάρος, 1997: Πέτρος Καλονάρος, Ιστορία της Πόλεως Αμφίσσης, Κωνσταντίνα Βάρσου (απόδ.), Άμφισσα, 1997.
Καμπούρογλου, 1916: Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, Μελέτη περί του βίου και της δράσεως του Παλαιών Πατρών Γερμανού 1771-1826, Αθήνα, 1916.
Καπετανάκης, 1996: Σταύρος Γ. Καπετανάκης, Οι Μαντίνειες της Μάνης, Αθήνα, 1996.
Καραμπερόπουλος, 1997: Δημήτριος Καραμπερόπουλος, «Περί Ανθίμου Γαζή και Αγγέλου Μελισσηνού», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 32 (1997), σ. 167-171.
Καράς, 2013: Γιάννης Καράς, Θεόφιλος Καΐρης: ο επιστήμονας, ο φιλόσοφος, ο αιρετικός. Μια εξέχουσα μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων, Αθήνα, Gutenberg, 2013.
Καρπόζηλου, 1991: Μάρθα Καρπόζηλου, Τα ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά (1847-1900) , Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991.
Κεφαλληνιάδης, 1967: Νίκος Κεφαλληνιάδης, «Ο πύργος του Μαρκοπολίτη εις Ακαδήμους Νάξου και ο οίκος των Πολιτών (1643-1851)», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 6 (1967), σ. 616-802.
Κιουσοπούλου, 2018: Τόνια Κιουσοπούλου, «Η ταυτότητα των μελών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης», στο Η Επανάσταση του 1821. Μελέτες στη μνήμη της Δέσποινας Θεμελή-Κατηφόρη, 2η έκδ., Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2018, σ. 63-92.
Κόκκωνας, 2003: Γιάννης Κόκκωνας, Ο πολίτης Πέτρος Σκυλίτζης Ομηρίδης, 1784-1872. Μελέτη της συμμετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας, Αθήνα, ΕΜΝΕ-περ. Μνήμων, 2003.
Κολόμβας, 2018: Νίκος Κολόμβας, Μεσολόγγι, 1821-1829. Οι αθάνατοι πρόμαχοι, 2η έκδ., Αθήνα, Άλφα Εκδοτική και Πληροφορική, 2018.
Κονόμος, 1966: Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, Αθήνα, 1966.
Κονόμος, 1967: Ντίνος Κονόμος, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος. Ο Διοικητής των Ελευθέρων Πολιορκημένων, Αθήνα, 1967.
Κοτίνης, 1905: Ιωάννης Ν. Κοτίνης, Ιστορία Ναυπάκτου και επαρχίας, Αθήνα, 1905.
Κοτσώνης, 1994: Κωνσταντίνος Λ. Κοτσώνης, «Ηλεία: χώρα, άνθρωποι, προσφορά στον απελευθερωτικό Αγώνα 1821», στο Πρακτικά του Ηλειακού Πνευματικού Συμποσίου 1993, (Πύργος-Γαστούνη, 26-28 Νοεμβρίου 1993), Αθήνα, Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1994, σ. 129-149.
Κουγέας, 1957: Σωκράτης Β. Κουγέας, «Η κατά Μάρτιον του 1821 Προκήρυξις της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», Πελοποννησιακά, 2 (1957), σ. 430-434.
Κουμαριανού, 1966: Δανιήλ Φιλιππίδης - Barbie Du Bocage - Άνθιμος Γαζής: Αλληλογραφία (1794-1819), Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1966.
Κουτίβας, 1968: Σταύρος Α. Κουτίβας, Οι Νοταράδες στην υπηρεσία του έθνους και της εκκλησίας, Αθήνα, Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών Γενών Ελλάδος, 1968.
Κουφός, 2004 τ. 2: Ιωάννης Ν. Κουφός, Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια, Γιάννης Β. Καρύτσας (επιμ.), τ. 2, Αθήνα, Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, 2004.
Κουφός, 2004 τ. 3: Ιωάννης Ν. Κουφός, Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια, Γιάννης Β. Καρύτσας (επιμ.), τ. 3, Αθήνα, Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, 2004.
Κουφός, 2004 τ. 4: Ιωάννης Ν. Κουφός, Αιτωλοακαρνανική και Ευρυτανική Εγκυκλοπαίδεια, Γιάννης Β. Καρύτσας (επιμ.), τ. 4, Αθήνα, Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, 2004.
Κρεμμυδάς, 2007: Βασίλης Κρεμμυδάς, Από το Σπυρίδωνα Τρικούπη στο σήμερα. Το Εικοσιένα στις νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2007.
Κρεμμυδάς, 2016: Βασίλης Κρεμμυδάς, Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τεκμήρια, αναψηλαφήσεις, ερμηνείες, Αθήνα, Gutenberg, 2016.
Κυριακίδης, 1893: Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης, Οι Καραπάνοι, Αθήνα, 1893.
Κωνσταντίνης, 2002: Μωυσής Κ. Κωνσταντίνης, Τα ταχυδρομεία στην Ελλάδα. Η ιστορία και η εξέλιξή τους, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002.
Λάμπρος, 1904: Σπυρίδων Λάμπρος, «Χειρόγραφοι εφημερίδες του Αγώνος», Νέος Ελληνομνήμων, 1 (1904), σ. 474-487.
Λαμπρυνίδης, 1898: Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης, Η Ναυπλία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ημάς. Ιστορική μελέτη, Αθήνα, 1898.
Λάππας, 1955: Τάκης Λάππας, «Αθανάσιος Λιδωρίκης, ο σφραγιδοφύλακας του Αλή Πασά», Ηπειρωτική Εστία, τχ. 40-41 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1955), σ. 725-733.
Λάππας, 1960: Τάκης Λάππας, Ρουμελιώτες στην Επανάσταση. Γ΄: μερικές νεκρολογίες τους, Αθήνα, 1960.
Λάππας, 2002: Κώστας Λάππας, «Προφορικές παραδόσεις για τον Βενιαμίν Λέσβιο και η χρήση τους στις βιογραφίες του», Μνήμων, 24 (2002), σ. 85-105.
ΛΕΕ τ. 1: Χρήστος Α. Στασινόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, τ. 1, Αθήνα, Λεβεντιά, 1970.
ΛΕΕ τ. 2: Χρήστος Α. Στασινόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, τ. 2, Αθήνα, Λεβεντιά, 1971.
ΛΕΕ τ. 3: Χρήστος Α. Στασινόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, τ. 3, Αθήνα, Λεβεντιά, 1972.
Λιάτα, 1992: Αρχεία οικογένειας Δεληγιάννη. Γενικό ευρετήριο, Ευτυχία Δ. Λιάτα (επιμ.), Αθήνα, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1992.
Λιάτα, 2013: Ευτυχία Λιάτα, «Μιχαήλ Ιατρός (1779-1868): μια πολυδιάστατη προσωπικότητα της ναυπλιακής κοινωνίας», Ναυπλιακά Ανάλεκτα, 8 ( 2013), σ. 361-382.
Λογοθέτης, 1983: Μιλτιάδης Ι. Λογοθέτης, «Οι Δωδεκανήσιοι στον κοινοβουλευτικό βίο της Ελλάδας (1821-1981)», Δωδεκανησιακά, 8 (1983), σ. 9-218.
Λουκάτος, 1971: Σπύρος Δ. Λουκάτος, «Η Εύβοια και οι Ευβοείς στα χρόνια του 21», Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών, 23 (1980), σ. 65-90.
Λουκάτος, 1994: Σπύρος Δ. Λουκάτος, «Ο Μακεδονικός και Θρακικός Ελληνισμός στον επαναστατικό κατά το 1821 Ελληνικό Νότο», Παρνασσός, 36 (1994), σ. 293-375.
Λούκος, 1984: Χρήστος Λούκος, «Η ενσωμάτωση μιας παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο ελληνικό κράτος: η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων», Τα Ιστορικά, τχ. 1 (1984), σ. 283-296.
Λούκος, 1988: Χρήστος Λούκος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια 1828-1831, Αθήνα, Θεμέλιο, 1988.
Λούκος, 2010: Χρήστος Λούκος, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, στη σειρά: Ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Τα Νέα, 2010.
Λούρος, 1974: Νικόλαος Λούρος, «Εισαγωγή», στο Απομνημονεύματα του βίου μου, Ελευθέριος Πρεβελάκης (επιμ.), Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1974 σ. θ΄-κβ΄.
Μακρυδημήτρης, 2000: Αντώνης Μακρυδημήτρης, Οι υπουργοί των εξωτερικών της Ελλάδας 1829-2000, Αθήνα, Καστανιώτης, 2000.
Μακρυδημήτρης, 2009: Πρόεδροι της Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων 1821-2008, Αντώνης Μακρυδημήτρης (επιμ.), Γιάννης Κωστής, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μαρία Ηλιάνα Πραβίτα και Παναγιώτης Σαβοριανάκης (συνεργ.), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2009.
Μανουράς, 1984: Στέργιος Μιχ. Μανουράς, «Οι πληρεξούσιοι και βουλευτές Κρήτης στις Εθνικές Συνελεύσεις και τα Βουλευτικά Σώματα κατά την επαναστατική περίοδο 1821 - 1830», Προμηθεύς ο Πυρφόρος, τχ. 38 (1984), σ. 101-180.
Ματθαίου, 2018: Σοφία Ματθαίου, «Κύριλλος Λιβέριος: ένας "πεπαιδευμένος" στην υπηρεσία της Ελληνικής Επανάστασης», στο Όψεις της Επανάστασης του 1821. Πρακτικά του συνεδρίου, Αθήνα 12 και 13 Ιουνίου 2015, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Μιχαηλάρης και Χρήστος Λούκος (επιμ.), Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2018, σ. 271-306.
Μαρκεζίνης, 1966 τ. 1: Σπυρίδων Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1828-1964, τ. 1, Αθήνα, Πάπυρος, 1966.
Μαυρομύτης, 2013 τ. 1: Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης, «Κωνσταντίνος Λογοθέτης Ζώτος», στο Ιστορία και Πολιτισμός Δημοτικής Ενότητας Φουρνά Ευρυτανίας. Πρακτικά συνεδρίου, Φουρνάς 20 και 21 Ιουλίου 2012, Κλειτσός 21 Ιουλίου 2012, Βράχα 22 Ιουλίου 2012, Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος (επιμ.), τ. 1, Αθήνα, 2013, σ. 451-497.
ΜΕΕ τ. 1-24: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 4, Αθήνα, Πυρσός, 1934.
Μητρώο, 1986: Βουλή των Ελλήνων,Μητρώο πληρεξουσίων, γερουσιαστών και βουλευτών 1822-1935, Αθήνα, 1986.
Μιχαηλάρης, 2009: Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Οι Φιλικοί, στη σειρά: Ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Τα Νέα, 2009.
Μιχαηλάρης, 2010: Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών», στο Κληρικοί στον Αγώνα, στη σειρά: Ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Αθήνα, Τα Νέα, 2010, σ. 11-44.
Μιχαηλάρης, 2018: Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «Ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός στην Αγκώνα (Δεκέμβριος 1822 - Ιούλιος 1824)», στο Όψεις της Επανάστασης του 1821. Πρακτικά του συνεδρίου, Αθήνα 12 και 13 Ιουνίου 2015, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Μιχαηλάρης και Χρήστος Λούκος (επιμ.), Αθήνα, ΕΜΝΕ, 2018, σ. 175-186.
Μούρτζανος, 2009: Θεμιστοκλής Α. Μούρτζανος, Γρηγόριος Κωνσταντάς: Βίος, Έργο, ανέκδοτη διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη, 2009.
Μουτζούρης, 1984: Ιωάννης Μουτζούρης, Η Αρμοστεία των νήσων του Αιγαίου Πελάγους στα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1984.
Μπερερής, 2016: Διονύσης Μπερερής, Οι Δήμαρχοι Μεσολογγίου, Αθήνα, Αιτωλοακαρνανικός Τύπος, 2016.
Μπίστης, 1962: Λέων Μπίστης, «Αι εκλογαί από του 1821 μέχρι σήμερον και οι κατά ταύτας αντιπρόσωποι της Άνδρου και των λοιπών Κυκλάδων», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 2 (1962), σ. 769-817.
Νικολάου, 2009: Γιώργος Νικολάου, «Νοταραίοι εξ αίματος και αγχιστείας: προυχοντικές οικογένειες στην Κορινθία κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα», στο Μελέτες ιστορίας Πελοποννησιακού χώρου. Από τα μέσα του 17ου αιώνα ώς τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, πρόλογος: Μιχ. Β. Σακελλαρίου, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2009, σ. 345-362.
Οικονομοπούλου, 1972: Μαριέττα Οικονομοπούλου-Σιμοπούλου, «Η πολιτική και διπλωματική παρουσία του Κωνσταντίνου Ζωγράφου στον Αγώνα (1821-1827)», Μνήμων, 2 (1972), σ. 81-104.
Παναγιωτόπουλος, 1957: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Η προκήρυξις της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας ευρωπαϊκάς αυλάς», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 12 (1957), σ. 137-150.
Παναγιωτόπουλος, 1967: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Δύο προκηρύξεις της Μεσσηνιακής Συγκλήτου», στο Μεσσηνιακά Γράμματα , Καλαμάτα, Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, 1967 σ. 591-598.
Παναγιωτόπουλος, 1986: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Κάτι έγινε στην Πίζα το 1821», Τα Iστορικά, τχ. 5 (1986), σ. 177-182.
Πανδώρα, 1868: Ανώνυμος, «Αναγνώστης Μοναρχίδης», Πανδώρα, τχ. 19 (Μάιος 1868), σ. 78.
Παπαγεωργίου, 1956: Βασίλειος Γ. Παπαγεωργίου, «Ασημάκης Φωτήλας: ο άρχων των Καλαβρύτων», Ηπειρωτική Εστία, 5 (1956), σ. 263-264.
Παπαγεωργίου, 1980: Στέφανος Παπαγεωργίου, «Το Αρχείο Σισίνη», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 23 (1980), σ. 207-334.
Παπαδόπουλος-Βρετός, 1854: Ανδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική φιλολογία: ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν, Αθήνα, 1854.
Παπακώστας, 1966: Άγγελος Ν. Παπακώστας, Γεώργιος Καλαράς, Αθήνα, 1966.
Παπαμανώλης, 1930: Ιωάννης Θ. Παπαμανώλης, Η οικογένεια Βούλγαρη της Ύδρας: σκιαγραφίαι, άγνωσται σελίδες, αναμνήσεις, Πειραιάς, 1930.
Παπανδρέου, 1906: Γεώργιος Πανανδρέου, Καλαβρυτινή επετηρίς ήτοι πραγματεία περί της ιστορικής των Καλαβρύτων επαρχίας, Αθήνα, 1906.
Παπανδρέου, 1931: Γεώργιος Παπανδρέου, Οι Φωτηλαίοι κατά τον ιερόν αγώνα, Αθήνα, 1931.
Παρασκευόπουλος, 1907: Γεώργιος Π. Παρασκευόπουλος, Οι δήμαρχοι των Αθηνών (1835-1907) μετά προεισαγωγής περί Δημογεροντίας, Αθήνα, 1907.
Πασχάλης, 1968: Δημήτριος Π. Πασχάλης, «Αι Κυκλάδες κατά τας επί Επαναστάσεως Εθνικάς Συνελεύσεις», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 7 (1968), σ. 545-613.
Πασχάλης, 1996: Δημήτριος Π. Πασχάλης, Θεόφιλος Καΐρης. Ιστορική και φιλοσοφική μελέτη, 2η έκδ., Αθήνα, Τυπωθήτω, 1996.
ΠΒΛ τ. 1-9β: Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 1-9β, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1984-1988.
Πατρινέλης, 1997: Χρίστος Πατρινέλης, «Ο Γεώργιος Καλαράς και η "Ελληνική Νομαρχία"», Ο Ερανιστής, 21 (1997), σ. 201-215.
Πετρακάκος, 1935 τ. 1: Δημήτριος Α. Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική Ιστορία της Ελλάδος, τ. 1, Αθήνα, 1935.
Πετρόχειλος, 1972: Μιχαήλ Κ. Πετρόχειλος, «Η οικογένεια Μαυρομματαίων εκ Κατούνας Ακαρνανίας», Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 3 ( 1972), σ. 295-319.
Πρωτοψάλτης, 1955: Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, «Αρχείον Δημητρίου Ι. Θέμελη», Δωδεκανησιακόν Αρχείον, 1 (1955), σ. 120-138.
Πρωτοψάλτης, 1956: Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, «Οι απελευθερωτικοί αγώνες των Δωδεκανησίων», Δωδεκανησιακόν Αρχείον, 2 (1956), σ. 47-71.
Πρωτοψάλτης, 1993: Εμμανουήλ Γ. Πρωτοψάλτης, «Εισαγωγή», στο Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της βασιλείας Γεωργίου Α΄, Εμμανουήλ Πρωτοψάλτης (επιμ.), Αθήνα, Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1993 σ. 1-24.
Ράγκος, 1902: Ιωάννης Π. Ράγκος, Μελέτη περί της Ιεράς Επαναστάσεως. Ερειδομένη επί επισήμων εγγράφων και επιστολών του 1821 εν παραλληλισμώ προς τους ιστορικούς Έλληνας, Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς και Ιταλούς, 2η έκδ., Αθήνα, Εκ του Τυπογραφείου των καταστημάτων "Ανέστη Κωνσταντινίδου", 1902.
Σαγκριώτης, 1926: Εμμανουήλ Δ. Σαγκριώτης, Νεόφυτος Επίσκοπος Καρύστου, Αθήνα, Σεργιάδου, 1926.
Σακελλαρίου, 2013: Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Η απόβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο καταλύτης για την αποδιοργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης (24 Φεβρουαρίου - 23 Μαΐου 1825), 3η, Αθήνα, ΠΕΚ, 2013.
Σακελλαρίου, 2014: Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Ένας συνταγματικός δημοκράτης ηγέτης κατά την επανάσταση του '21: Ο Γ. Λογοθέτης Λυκούργος της Σάμου (1772-1850), Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014.
Σακελλίων, 1994: Νικόλαος Γ. Σακελλίωνος, Συλλογή βιογραφιών διαφόρων Τηνίων, Δημήτριος Ζ. Σοφιανός (επιμ.), Αθήνα, Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις, 1994.
Σαλκιτζόγλου, 2010: Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου, Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821. Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό αγώνα, Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2010.
Σαλτέλης, 1842: Ν. Ι. Σαλτέλης, Ο Κυδωνιάτης. Ποίημα εις άσματα τέσσαρα, Σμύρνη, 1842.
Σαρίπολος, 1907: Νικόλαος Ν. Σαρίπολος, Η Πρώτη εθνοσυνέλευσις και το Πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822, Αθήνα, 1907.
Σβώλος, 1998: Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1975/1986, Λουκάς Αξελός (επιμ.), πρόλογος: Ευάγγελος Βενιζέλος, Αθήνα, Στοχαστής, 1998.
Σεβαστάκης, 1996: Αλέξης Σεβαστάκης, Το κίνημα των "Καρμανιόλων" στη Σάμο, 1805-1812. Με ανέκδοτα έγγραφα, Αθήνα, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", 1996.
Σειρηνίδου, 2011: Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη (18ος - μέσα 19ου αιώνα) , Αθήνα, Ηρόδοτος, 2011.
Σοφιανός, 1981: Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, «Η οικογένεια Παξιμάδη από την Τήνο (18ος-19ος αι.)», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 11 (1979-81), σ. 275-427.
Σπανός, 1958: Δημήτριος Σπανός, Η συμβολή των Ψαρών εις την επιτυχίαν της επαναστάσεως του 1821, Αθήνα, 1958.
Σπανός, 1967: Δημήτριος Σπανός, Ψαριανοί αγωνισταί, Αθήνα, 1967.
Σπανός, 2005: Κώστας Σπανός, Άγνωστοι Θεσσαλοί κλεφταρματωλοί αγωνιστές κατά την Επανάσταση του 1821, Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2005.
Σπανός, 2013: Βασίλης Κ. Σπανός, «Η διαμάχη δύο μονών του Ολύμπου για ένα ρωσικό χρυσόβουλο του 1692 (1830)», Θεσσαλικό Ημερολόγιο, 63 (2013), σ. 129-136.
Σπηλιάκος, 1961: Σπήλιος Π. Σπηλιάκος, Η Συνέλευσις των Καλτεζών και η πρώτη Πελοποννησιακή Γερουσία, Πειραιάς, 1961.
Σπηλιωτάκης, 1980: Κωνσταντίνος Κ. Σπηλιωτάκης, Ο Αναγνώστης Σπηλιωτάκης εις το πολιτικόν προσκήνιον (1823-1826) , Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1980.
Σπηλιωτάκης, 1983: Κωνσταντίνος Κ. Σπηλιωτάκης, «Αρχείον Μιχαήλ Ιατρού, 1802-1893», Τετράδια Εργασίας, 6 ( 1983), σ. 9-139.
Σταματιάδης, 1886 τ. 4: Επαμεινώνδας Ι. Σταματιάδης, Σαμιακά ήτοι ιστορία της νήσου Σάμου από των παναρχαίων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τ. 4, Σάμος, 1886.
Σταματιάδης, 1899: Νικόλαος Ι. Σταματιάδης, Σαμιακά, ήτοι ανέλιξις της νεωτέρας ιστορίας της Σάμου δι' επισήμων εγγράφων, ων προτάσσονται αι βιογραφίαι των Λογοθέτου Λυκούργου και Κωνσταντίνου Λαχανά, Σάμος, Εκ του Ηγεμονικού Τυπογραφείου, 1899.
Στέφος, 1971: Άγγελος Ε. Στέφος, «Κωνσταντίνος Ιωάννου ή Στριμμένος. Ευβοεύς αγωνιστής του 1821, Αρεοπαγίτης, πληρεξούσιος (Α.Μ. 199)», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 17 (1971), σ. 513-552.
Συμεωνίδης, 2017: Σίμος Μ. Συμεωνίδης, Σιφνιακά: Επετηρίς Ιστορικής ύλης της Σίφνου, τ. 25, Αθήνα, 2017.
Σφυρόερας, 1978: Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας, Η Ελληνική Επανάσταση. Α΄: η Φιλική Εταιρεία, επισκόπηση των στρατιωτικών γεγονότων, οργανισμοί και πολιτεύματα (πανεπιστημιακές παραδόσεις), Αθήνα, 1978.
Σφυρόερας, 1988: Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας, «Ο Καΐρης στην Επανάσταση του 1821», στο Πανελλήνιο Συμπόσιο: Θεόφιλος Καΐρης, Γιάννης Καράς (επιμ.), Αθήνα, Gutenberg - KNE / EIE, 1988 σ. 105-111.
Τζάκης, 2018: Διονύσης Τζάκης, «Από την Οδησσό στη Βοστίτσα: Η πολιτική ενδωμάτωση των τοπικών ηγετικών ομάδων στη Φιλική Εταιρεία», στο Οι πόλεις των Φιλικών: οι αστικές διαδρομές ενός επαναστατικού φαινομένου. Πρακτικά ημερίδας, Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015, Όλγα Κατσιαρδή-Hering (επιμ.), Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2018 σ. 125-148.
Τζώρτζης, 2014 τ. 2: Αθανάσιος Δ. Τζώρτζης, Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων. Χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια, ιστορία, λαογραφία, τ. 2, Αθήνα, 2014.
Τζώρτζης, 2014 τ. 4: Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων. Χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια, ιστορία, λαογραφία, τ. 4, Αθήνα, 2014.
Τζώρτζης, 2014 τ. 6: Αθανάσιος Δ. Τζώρτζης, Ιστορικό Λεξικό της επαρχίας Καλαβρύτων. Χωριά, οικισμοί, τοπωνύμια, ιστορία, λαογραφία, τ. 6, Αθήνα, 2014.
Τριανταφύλλου, 1980: Κώστας Ν. Τριανταφύλλου, Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, 2η έκδ., Πάτρα, 1980.
Τρίχα, 2019: Λύντια Τρίχα, Σπυρίδων ο άλλος Τρικούπης, Αθήνα, Πόλις, 2019.
Τσατσάνης, 2005 τ. 1: Γεώργιος Μ. Τσατσάνης, Δυτικορουμελιώτες αγωνιστές του 1821: σύμφωνα με τα τηρούμενα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στοιχεία Αγωνιστών, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αγώνων και Θυσιών, τ. 1, Αθήνα, Βεργίνα, 2005.
Τσατσάνης, 2005 τ. 2: Γεώργιος Μ. Τσατσάνης, Δυτικορουμελιώτες αγωνιστές του 1821: σύμφωνα με τα τηρούμενα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στοιχεία Αγωνιστών, όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Αγώνων και Θυσιών, τ. 2, Αθήνα, Βεργίνα, 2005.
Τωμαδάκης, 1959: Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, «Έκκλησις του παραστάτου Κρήτης Ζαχαρίου Πρακτικίδου προς την Κρητικήν Διοίκησιν (Φεβρουάριος 1824)», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 13 (1959), σ. 1-25.
Τωμαδάκης, 1960: Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, «Τα εν Κρήτη πολιτεύματα, 1821-1824», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 12 (1960), σ. 3-51.
Τωμαδάκης, 1974: Ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας (1645-1898), Νικόλαος Β. Τωμαδάκης (επιμ.), τ. 1: Αι πηγαί, Αθήνα, Η εν Αθήναις Επιστημονική Εταιρεία, 1974.
Φερέτος, 1968: Μεσσηνιακά 1968. Μεσσηνιακή γραμματεία - Μεσσηνιακή εγκυκλοπαίδεια - Μεσσήνιοι αγωνισταί - Βιογραφίαι Μεσσηνίων, Μίμης Ηλ. Φερέτος (επιμ.), Αθήνα, Αριστομένης, 1968.
Φορόπουλος, 1977: Νικόλαος Λ. Φορόπουλος, «Δημήτριος Ι. Θέμελης, ο Πάτμιος αγωνιστής Φιλικός», Δωδεκανησιακά Χρονικά, 6 (1977), σ. 75-141.
Φωτόπουλος, 2002 τ. 1: Οι Γιατράκοι του 1821, Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος (επιμ.), τ. 1: Ιστορικά, Αθήνα, 2002.
Φωτόπουλος, 2005: Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου κατά τη Δεύτερη Τουρκοκρατία (1715-1821) , Αθήνα, Ηρόδοτος, 2005.
Χαραλαμπόπουλος, 2000: Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος, Συνοπτικό διάγραμμα για τη συγγραφή της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ναυπάκτου (300;-2000) , Αθήνα, Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, 2000.
Χαραλαμπόπουλος, 2009: Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος, Του Δήμου Αποδοτίας τα χωριά, Αθήνα, Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, 2009.
Χαρωνίτης, 1997: Αρχείο Οικογενειών Δαμιανού-Κάββα. Ευρετήριο, Γιώργος Χαρωνίτης (επιμ.), Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1997.
Χιονίδης, 1972: Γεώργιος Χ. Χιονίδης, «Οι εις τα μητρώα των αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες», Μακεδονικά, 12 (1972), σ. 34-65.
Χιώτης, 1874 τ. 1: Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως (έτη 1815-1864), τ. 1, Ζάκυνθος, 1874.
Χριστόπουλος, 1998: Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, «Σπυρίδων Ιω. Τρικούπης (1788-1873): ο ρήτωρ, ο λόγιος, ο πολιτικός, ο διπλωμάτης, ο ιστορικός», Τεκμήριον, 1 (1998), σ. 147-192.
Χριστοφόρου, 1993: Μάνθος Κ. Χριστοφόρου, Η Οπουντία Λοκρίδα και η Αταλάντη: μνήμες και μαρτυρίες. Μέρος δεύτερο, Αθήνα, Εταιρεία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών Αταλάντης, 1993.
Χριστοφόρου, 1999: Μάνθος Κ. Χριστοφόρου, Η Οπουντία Λοκρίδα και η Αταλάντη: μνήμες και μαρτυρίες. Μέρος πρώτο, 2η έκδ., Αθήνα, 1999.
Χρυσανθακόπουλος, 1950: Γεώργιος Αριστ. Χρυσανθακόπουλος, Η Ηλεία επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα, 1950.
Ψύλλας, 1920: Ιωάννης Ψύλλας, Ιστορία της νήσου Κέας: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Αθήνα, 1920.
Blancard, 1909 τ. 1: Théodore Blancard, Les Mavroyéni. Histoire d' Orient (de 1700 à nos jours), τ. 1, Παρίσι, 1909.
Dakin, 2009: Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Α. Ξανθόπουλος (μτφρ.), 6η ανατύπωση, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2009.
Economopoulou, 1984: Marietta Economopoulou, Parties and Politics in Greece (1844-1855), Αθήνα, 1984.
Hering, 2004 τ. 1: Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, Θόδωρος Παρασκευόπουλος (μτφρ.), τ. 1, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2004.
Kaltchas, 2010: Nicholas Kaltchas, Introduction to the Constitutional History of Modern Greece, πρόλογος: Στέφανος Ι. Κουτσουμπίνας, φωτοαναστατική ανατύπωση, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2010.
Nikolaou, 2010: Georgios V. Nikolaou, «La famille Deliyannis: un exemple de notables chrétiens du Péloponnèse central (XVIIIe - début du XIXe siècle)», στο La société grecque sous la domination ottomane: Ecomomis, identité, structure sociale et conflits, Maria Efthymiou (επιμ.), Athènes, Herodotos, 2010, σ. 137-170.
Petropulos, 1985 τ. 1: John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), τ. 1, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1985.
Petropulos, 1985 τ. 2: John A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-1843), τ. 2, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1986.
Sturdza, 1983: Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce d' Albanie et de Constantinople, Paris, 1983.
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ: 1821 – Lexicon, Στέφανος Παπαγεωργίου (επιμ.), Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας/Πάντειο Πανεπιστήμιο (https://keni.panteion.gr/index.php/el/1821).

Για την εικονογράφηση του έργου χρησιμοποιήθηκε υλικό από:
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Βιβλιοθήκη της Βουλής
Γ. Α. Γιαννακόπουλος (επιμ.), 90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους Κατάλογος Έκθεσης, εκδ. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα 2004,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), στο Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας Πολιτισμού, ΙΙΕ/ΕΙΕ (http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/14056).
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Οι Λειτουργοί της Εκπαίδευσης (19ος αι.), Δαυίδ Αντωνίου (επιμ.), στο Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας Πολιτισμού, ΙΙΕ/ΕΙΕ (http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/23165 ).
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Travelogues. Με το βλέμμα των περιηγητών, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (http://el.travelogues.gr/).
Ιωάννης Μαζαράκης Αινιάν (εισαγ.), Σφραγίδες ελευθερίας, 1821-1832. Σφραγίδες Κοινοτήτων-Μοναστηρίων, Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, Ελληνικής Πολιτείας, Προσωπικές, Αθήνα, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 1983.
Μιλτιάδης Παπανικολάου, Οι Τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2007.