Μπουντούρης Βασίλειος

Μπουντούρης Ιωάννης
25th December 2018
Μπούκουρας Νικόλαος
28th December 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Μπουντούρης Βασίλειος
(Μπουδούρης, Βουδούρης, Μπουτούρης)

Γέννηση: Ύδρα 1775Θάνατος: 1851
Ο Βασίλειος Μπουντούρης, γιος του Νικολάου Μπουντούρη, γεννήθηκε στην Ύδρα περί το 1775. Προερχόταν από σημαντική οικογένεια προκρίτων και πλοιοκτητών του νησιού, με απώτερη καταγωγή από τη Μεσσηνία, και στα χρόνια της Επανάστασης έλαβε ενεργό πολιτική δράση, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Συμμετείχε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821) και έπειτα διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822). Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού, τον Ιούνιο του 1822, έλαβε μέρος στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής ως αντιπρόεδρος του Σώματος και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου του 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Το 1823 έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και από τον Νοεμβρίου του 1824 διετέλεσε παραστάτης Ύδρας στο Γ΄ Βουλευτικό, συμμετέχοντας σε επιτροπές για οικονομικά και δικαστικά ζητήματα, καθώς και σε αποστολές που του ανέθεσε το Σώμα. Στις 31 Μαρτίου του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Ύδρας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Επίσης, στις 16 Απριλίου εξελέγη από την Εθνοσυνέλευση μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως. Το επόμενο έτος, ως μέλος της Επιτροπής μετέβη στην Αίγινα για τη συνέχιση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, αλλά τελικά ο ίδιος δεν έλαβε μέρος στις εργασίες της στην Τροιζήνα (1827). Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, διετέλεσε πληρεξούσιος Ύδρας στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), ενώ μετείχε και στη Δημογεροντία της Ύδρας (1830). Στις 28 Μαρτίου του 1832 διορίστηκε στη Διοικητική Επιτροπή, αλλά πολύ σύντομα (2 Απριλίου 1832) αντικαταστάθηκε από τον Γεώργιο Κουντουριώτη. Το ίδιο έτος έλαβε μέρος και στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Ο Μπουντούρης διετέλεσε σύμβουλος της Επικρατείας από το 1835 και το 1844 διορίστηκε από τον Όθωνα γερουσιαστής. Κατά τη δεκαετία του 1830 μετακόμισε αρχικά στην Αθήνα και αργότερα στην Εύβοια, όπου είχε αποκτήσει μεγάλη έγγειο ιδιοκτησία. Απεβίωσε πιθανότατα το 1851.

Προς τον Εκλαμπρότατον πρόεδρον του Εκτελεστικού

Εν τη σημερινή συνελεύσει της βουλευτικής Επιτροπής προυβλήθη και ενεκρίθη ομοφώνως· επειδή η ενιαύσιος α΄ περίοδος πλησιάζει εις τα τέλη της, και επειδή της εκλογής των μελών του Βουλευτικού σώματος και του Εκτελεστικού οι νόμοι να γίνουν ήδη ούτε εύκολον ούτε αρμόδιον είναι, διότι και τα εις τούτο αναγκαία φώτα λείπουσι, και το σύστημα των εκλεκτών, γινόμενον κατά το εικός, δεν συμφωνεί με τα φρονήματα, τα οποία δημεγέρται και λαοπλάνοι ενέσπειρον εις τους λαούς· η βουλευτική Επιτροπή έκρινεν εύλογον να νομοθετήση τα περί τούτου, καθ’ ον τρόπον βλέπετε εις το περικλειόμενον νόμου σχέδιον, ως και τα λοιπά ενδιαλαμβανόμενα· καθυποβάλλεται δε εις την επίκρισιν του Εκτελεστικού.

            Εν Ερμιόνη, τη θ΄ Νοεμβρίου αωκβ΄.

Ο αντιπρόεδρος της βουλευτικής Επιτροπής

Βασίλειος Μπουδούρης.

Προσυπογράφεται ο Πρώτος γραμματεύς του Βουλευτικού

Ιω. Σκανδαλίδης.

Αναφορά της Βουλευτικής Επιτροπής προς το Εκτελεστικό σχετικά με τη θέσπιση του πρώτου εκλογικού νόμου

ΑΕΠ τ. 1, 130

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 55, 60, 129-136, 169, 171-175, 192-201, 286, 339
ΑΕΠ τ. 3, 34, 39, 41, 46, 68, 72, 74, 78, 99, 106, 110, 137, 112, 137, 145, 155-6, 160, 169, 179, 183, 196, 199, 203, 208, 220, 263-264, 285, 297
ΑΕΠ τ. 4, 71, 77, 82, 84, 86, 89, 92, 97, 100, 105, 112, 132, 136, 140, 151, 157, 162, 166, 169, 173, 176, 180, 184, 186, 189, 192, 196, 198, 520
ΑΕΠ τ. 5, 341, 343, 346, 349, 357, 360, 363, 365, 389, 392
ΑΕΠ τ. 7, 32, 39, 58, 121, 153, 156, 169, 175, 189, 208, 222, 235, 241, 246, 269, 271, 275, 325, 376, 488
ΑΕΠ τ. 8, 39, 77, 139, 159, 169, 228, 256, 257, 260, 315, 363-364, 366
ΑΕΠ τ. 9, 159, 195-196
ΑΕΠ τ. 10, 35-36
ΑΕΠ τ. 11, 150
ΑΕΠ τ. 12, 29, 266
ΑΕΠ τ. 18, 140, 170
ΑΕΠ τ. 20, 142
ΑΕΠ τ. 22, 217
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
Βάρδα, 1995, 3-4, 11
Βόγλη, 2005, 25, 29-31, 35, 37-39, 41-43
Δημακόπουλος, 1966α, 172, 219
Δημακόπουλος, 1966β, 145
Δημητριάδης, 2018, 24, 27-30, 390, 520, 643, 645-647
Κιουσοπούλου, 2018, 85
ΛΕΕ τ. 2, 209-210
ΜΕΕ τ. 7, 602
ΠΒΛ τ. 2, 349