Κρεστενίτης Λυκούργος

Κωνσταντάς Γρηγόριος
21st April 2019
Κρεββατάς Παναγιώτης
1st May 2019

Απεικόνιση λόγιου

Υπογραφή Λυκούργου Κρεστενίτη

Κρεστενίτης Λυκούργος

Γέννηση: Πύργος 1793Θάνατος: 1873
Ο Λυκούργος Κρεστενίτης, γόνος οικογένειας προκρίτων της Ηλείας, γεννήθηκε στον Πύργο το 1793. Ακολούθησε σπουδές στην Ζάκυνθο και στη συνέχεια στην Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα, όπου, πιθανόν, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Προεπαναστατικά άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου στον Πύργο και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως επικεφαλής ενόπλων, ενώ το 1824 εξελέγη παραστάτης Πύργου στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε πλήθος επιτροπών, οι οποίες κυρίως ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα. Τον Απρίλιο του 1826 η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου τον επιφόρτισε, από κοινού με τον Θεόφιλο Καΐρη, με την επιμέλεια των πρακτικών, προκειμένου να δημοσιεύονται στον Τύπο. Ένα χρόνο αργότερα αποκλείστηκε από τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (1827) ως φυγόδικος και για τον ίδιο λόγο αποκλείστηκε και από την Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829). Τρία χρόνια αργότερα συμμετείχε στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), η οποία τον διόρισε μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου περί διανομής των εθνικών γαιών. Στις εκλογές του 1844 εξελέγη βουλευτής Ηλείας. Ανέλαβε επανειλημμένα υπουργικές θέσεις: Εσωτερικών και Δικαιοσύνης (8.3.1848-25.6.1848), Οικονομικών (17.4.1849-5.5.1849), Εσωτερικών (28.7.1849-11.12.1849), Οικονομικών (1.6.1855-21.9.1855) και Εσωτερικών (21.6.1860-24.11.1860). Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 1861, διορίστηκε μέλος της Γερουσίας. Επανεξελέγη βουλευτής Ηλείας στις εκλογές του 1865 και το Σώμα τον εξέλεξε Πρόεδρό του. Εξελέγη άλλες δύο φορές βουλευτής Ηλείας (1868 και 1869). Απεβίωσε το 1873.

Ούτος εχρησίμευσε προ της επαναστάσεως μετερχόμενος τον διδάσκαλον εντός της πατρίδος του Πύργου και εργαζόμενος υπέρ της Φιλικής Εταιρίας. Πολλούς μαθητάς ωφέλησεν εις τα ελληνικά γράμματα. Επειδή όμως εδίδασκεν αυτούς και τα πολεμικά, και τας κινήσεις τας στρατιωτικάς, και ωμίλει εις αυτούς περί ελευθερίας, ήλλαξε δε και τα ονόματα των μαθητών του, μετονομάσας τον μεν Κωνσταντή, Σόλωνα, τον Δημήτριον, Θαλήν, και άλλους με άλλα αρχαίων μεγάλων ανδρών ονόματα, οι Τούρκοι και οι αγάδες του τόπου του, βλέποντες και ακούοντες τα τοιαύτα, ηθέλησαν να τον κακοποιήσουν, και επι τέλους τον εφυγάδευσαν. Μετά δε ταύτα ελθούσης της επαναστάσεως επήρε και αυτός τα όπλα, ως και οι λοιποί του τόπου του, και ευρέθη εις πολλάς μάχας ως στρατιωτικός. Αλλά και ως πολιτικός υπηρέτησε, και μάλιστα επί της Κυβερνήσεως του Κουντουργιώτη διωρίσθη μέλος μιας επιτροπής τότε της Πελοποννήσου, καθήμενος εις Τριπολιτσάν και προμηθεύων τα αναγκαία εις τον πόλεμον. Ελθόντος δε του Ιμβραήμ, έφυγεν απὸ την Τριπολιτσάν, και υπηρέτησε και εις άλλας πολιτικάς υπηρεσίας.

Περιγραφή Λυκούργου Κρεστενίτη από τον Φωτάκο

Φωτάκος, 1888, 51

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 152, 191, 455, 465, 632
ΑΕΠ τ. 4, 84, 86, 88, 224
ΑΕΠ τ. 5, 339, 348, 373
ΑΕΠ τ. 7, 4, 39, 77, 95-96, 113, 150, 166, 169, 211, 225, 230, 244, 252, 254, 260, 270, 272-273, 322, 398, 404, 443, 514, 526
ΑΕΠ τ. 8, 39, 65, 89, 166, 169, 216, 231, 243, 256-257, 305, 245, 384, 390, 430, 457, 463
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 94
Πούλος, 1957, 50
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 344-350, 364-365
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2, 484
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1, 62
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 3, 134
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Β΄ τ. 2, 307
ΠΣΒ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 3, 2
ΠΣΒ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄, 8
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ II, 30
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Β΄ II, 8-9
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄- Σύνοδος Γ΄ II, 15
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄- Σύνοδος Α΄ II, 4
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ II, 11
ΠΣΓ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄-Β΄, 7
Φραντζής, 1841 τ. 4, 150, 160
Φωτάκος, 1888, 51
Βιβλιογραφία:
Dakin, 2009, 418-421, 437
Economopoulou, 1984, 276, 286
Μακρυδημήτρης, 2009, 225-226
Χρυσανθακόπουλος, 1950, 106-108