Καράπαυλος Ηλίας

Κατσαρός Αναστάσιος
20th June 2019
Καραπάνος Φώτιος
28th June 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Καράπαυλος Ηλίας

Γέννηση: ΚορώνηΘάνατος: άγνωστο
Ο Ηλίας Καράπαυλος, πρόκριτος της Κορώνης, κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης συμμετείχε ενεργά στα πρώτα τοπικά διοικητικά όργανα της Μεσσηνίας. Τον Νοέμβριο του 1821 συμμετείχε στη Συνέλευση του Άργους και υπέγραψε τον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας, της οποίας διετέλεσε μέλος και από τον Μάρτιο του 1822 ανέλαβε καθήκοντα Γερουσιαστικού Αστυνόμου. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Κορώνης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), ενώ στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Κορώνης στο Β΄ και Γ΄ Βουλευτικό (1823-1826). Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε επιτροπές του Σώματος, κυρίως σχετικές με τη στρατολόγηση ανδρών, για οικονομικά ζητήματα, καθώς και τη διενέργεια εράνων για το δημόσιο ταμείο. Τον Αύγουστο του 1827 διορίστηκε από τη Βουλή μέλος της Αναθεωρητικής Λογιστικής Επιτροπής. Εμφανίστηκε εκ νέου στο κοινοβούλιο τρεις δεκαετίες αργότερα, μετά την εκλογή του ως βουλευτή Πυλίας (1856).

Εν αρχή μεν αυτού διωρίσθην υπό της Συγκλήτου Καλαμών διά του από 1 Μαΐου 1821 εγγράφου αυτής ως επιστάτης εν τη Ντουάνα[: τελωνείο] των Καλαμών επί τε της εισαγωγής και εξαγωγής […] Παραιτηθείς δε της θέσεως ταύτης επειδή εξελέχθην μέλος της εφορευτικής επιτροπής της επαρχίας Κορώνης δους τον […] όρκον εν Καστελίοις την 30 Οκτωβρίου 1821. Και πάλιν εκ ταύτης παραιτηθείς εκλεχθείς υπό των αιρεθέντων εφόρων, υπό των πατριωτών και εγκρίτων της μνημονευθείσης επαρχίας μέλος της Τοπικής Βουλής την 5 Νοεμβρίου 1821. Εκπληρώσας δε τα χρέη του Βουλευτού μετά των άλλων συναδέλφων μου συγκροτήσαμε την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν, παρ’ ης εξελέχθην μετά πέντε άλλων Γερουσιαστών διά του εν Τριπόλει από 15 Μαρτίου 1822 ψηφίσματος μέλος της επί των αστυνομικών χρεών Επιτροπής. […] Ούτω ληξάσης της Α΄ Περιόδου της δημοκρατικής κυβερνήσεως εξελέχθην την 12 Μαρτίου 1823 εν Καστελίοις Κορώνης υπό των Πολιτικών τε και Πολεμικών αξιωματικών, των Προκρίτων της επαρχίας Κορώνης και των παρ’ όλων των επαρχιωτών αιρεθέντων τεσσάρων πληρεξουσίων Γενικός Παραστάτης της επαρχίας ταύτης κατά την Β΄ Περίοδον. […] Ληξάσης δε και της Β΄ ταύτης Περιόδου εξελέχθην και κατά την Γ΄ Περίοδον Πληρεξούσιος εκ της αυτής επαρχίας διά του από 28 Μαρτίου 1824 εγγράφου. […] Επειδή όμως εκ των πολυχρονίων, πολυμόχθων και αδιαλείπτων ενεργειών μου συνοδευόμεναι πολλάκις με ουχί ολίγους κινδύνους της ζωής μου ησθένησα, παρεκάλεσα τους Συνεπαρχιώτας μου να εκλέξουν άλλον αντ’ εμού Πληρεξούσιον διά την Δ΄ Περίοδον, ίνα αναπαυθώ προς καιρόν.

Αίτηση του Η. Καράπαυλου προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων, 2 Μαΐου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 76, φάκ. 90

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 450-459
ΑΕΠ τ. 2, 43, 159, 167, 406, 409, 532.537, 593, 652
ΑΕΠ τ. 3, 68, 74
ΑΕΠ τ. 6, 6, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 29, 96-97, 110, 156, 254, 260, 273, 318, 407
ΑΕΠ τ. 8, 27, 159, 306, 367
ΑΕΠ τ. 9, 3-8, 162, 284, 337
ΑΕΠ τ. 12, 237
ΑΕΠ τ. 15αβ, 59
ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 22, έγγρ. 40
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΓΕΕ, 1827 φ. 53
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 53
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 76, φάκ. 90
Μάμουκας τ. 1, 110, 125
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 13, 54
Φραντζής, 1841 τ. 4, 118
Φωτάκος, 1888, 96
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 2, 179