Συνέλευση Μεσολογγίου

4 Νοεμβρίου 1821 - 9 Νοεμβρίου 1821

Η Συνέλευση του Μεσολογγίου ή Συνέλευση της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος συγκλήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1821. Βασικό της έργο υπήρξε η ψήφιση του Οργανισμού της Δυτικής Ελλάδος, με τον οποίο συγκροτήθηκε ως προσωρινή διοίκηση η τοπική Γερουσία.

Στη συνέλευση, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Mαυροκορδάτο και γραμματέα τον Νικόλαο Λουριώτη, συμμετείχαν τριάντα πρόσωπα, τα οποία αντιπροσώπευαν τις επαρχίες της Δυτικής Ελλάδας και του Σουλίου. Οι εργασίες της συνέλευσης ολοκληρώθηκαν πέντε ημέρες αργότερα, στις 9 Νοεμβρίου.

  • Μετά μακρούς τέλος πάντων αγώνας, και μετά μεγάλας θυσίας, οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος υπερίσχυσαν ευτυχώς των εχθρών των, και ελευθερώσαντες την πατρίδα των, έδειξαν πάλιν σταθεράν την επιθυμίαν του να εισαχθή Διοίκησις φρόνιμος υπό την οποίαν να ίδωσι την απαλλαγή των από τα πολυχρόνια δεινά των. Διά τούτο εκλέξαντες εκείνους τους οποίους έκριναν αξίους της εμπιστοσύνης των, έδωσαν εις αυτούς έγγραφον πληρεξουσιότητα του να συστήσωσι Διοίκησιν ανάλογον εις τας χρείας των, και προπαρασκευαστικήν της ησυχίας, και της μελλούσης των ευτυχίας [...]

    Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος

    Μάμουκας τ. 1, 19

 

Πηγές


Μάμουκας τ. 1, 21-34

Τρικούπης, 2007 τ. 2, 89

Βιβλιογραφία


Δασκαλάκης, 1965, 205-206

Δημακόπουλος, 1966α, 62-64