Άρειος Πάγος

20 Νοεμβρίου 1821 -30 Μαρτίου 1823

Όρκος

Ορκιζόμεθα εν ονόματι της αγίας Τριάδος και της φιλτάτης Πατρίδος και αναδεχόμεθα ως χρέη απαραίτητα· α΄ Το αδιάλλακτο μίσος κατά του τυράννου. β΄ Την πιστότητα προς την Πατρίδα, την ειλικρίνειαν και δικαιοσύνην εις κάθε συμφέρον της Πατρίδος και αφιλοπροσωπίαν κοινώς εις όλας τας αποφάσεις.

  • Συστάς ο Άρειος Πάγος ο περιέχων την ανωτάτην και ενικήν της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος Διοίκησιν, εν τη κατά Σάλωνα γενική Συνελεύσει των επαρχιών, όστις συσταίνει τον δεσμόν τούτον, και επικυρωθείς υπό των Πληρεξουσίων μιας εκάστης των επαρχιών κατά την Νομικήν διάταξιν, κρίνει χρέος του διά της παρούσης δηλοποιήσεως να γνωστοποιήση προς πάντας τους ομογενείς, τους τε κατοίκους των ενωμένων και συνενωμένων επαρχιών, πρώτον τα ονόματα των μελών, άτινα συστήνουσιν αυτόν, και εισί τα ενυπογραφόμενα- δεύτερον, την σφραγίδα του, ήτις εστίν η υποσφραγισμένη- τρίτον, χρέος των υπουργημάτων ότι αυτός είναι δεσμός των επαρχιών της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, και περιέχει Κριτήριον Ανέκκλητον των αυτών επαρχιών- τέταρτον, ακολούθως μέλλει κηρυχθήναι ο τόπος διαμονής του [...]

    Διακήρυξη του Αρείου Πάγου, 21 Νοεμβρίου 1821

    Μάμουκας τ. 1, 90

 

Πηγές


Μάμουκας τ. 1, 83-103

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 41

Δημακόπουλος, 1966α, 68-71, 134

Σφυρόερας, 1978, 133-135