Πρακτικίδης Ζαχαρίας

Ράγκος Πάνος
30th July 2018
Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης
8th August 2018
Απεικόνιση λόγιου

Πρακτικίδης Ζαχαρίας
(Τσιριγώτης)

Γέννηση: Ηράκλειο 1874Θάνατος: Νάουσα 1845
Ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης, γεννημένος στο Ηράκλειο στις 24 Ιουνίου 1784, διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα στην Κρήτη και στη συνέχεια δίδαξε στην ελληνική Σχολή Ρεθύμνης, στη σχολή του Μεγάλου Κάστρου (Ηρακλείου) και από το 1820 ανέλαβε τη διεύθυνση της Σχολής Σφακίων. Τον Μάιο του 1822 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Αρμένων και μετείχε στην Κεντρική Διοίκηση Σφακίων, ενώ από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους απέκτησε δικαστικές αρμοδιότητες. Τον Δεκέμβριο του 1822 διορίστηκε από το Εκτελεστικό στην επιτροπή για τον έλεγχο του λογαριασμού του απομακρυθέντος έπαρχου Κρήτης Μιχαήλ Αφεντούλιεφ. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Κρήτης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και το ίδιο έτος εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό. Το 1824 εξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό και διορίστηκε στην εξελεγκτική επιτροπή της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Ο ίδιος δεν μετείχε στις εργασίες της τελευταίας, καθώς η Κρήτη είχε στείλει αυξημένο αριθμό πληρεξουσίων. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ιούλιο του 1829, συμμετείχε στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια διορίστηκε γραμματέας σε δημόσιες υπηρεσίες στις Κυκλάδες έως και το 1836. Απεβίωσε στη Νάουσα της Πάρου στις 16 Απριλίου 1845.

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κ. Ζαχαρίας Πρακτικίδης, εγκαταλείψας κατά την αρχήν της υπέρ πίστεως και πατρίδος επαναστάσεώς μας, εντός του Ηρακλείου Κρήτης, όπου μετήρχετο τον Ελληνοδιδάσκαλον, την οικογένειάν του και περιουσίαν λαμπράν, εν η και πλουσία βιβλιοθήκη υπήρχε, έδραμεν εις την φωνήν της πατρίδος και προσέφερεν εαυτόν πιστόν αυτής υπηρέτην. Εις κατά τον αγώνα του έθνους και μετά την ανεξαρτησίαν αυτού υπήρξε μέλος της Κεντρικής Διοικήσεως των Κρητών και του Δικαστηρίου των πολεμικών, πληρεξούσιος εις τας εν Άστρει, εν Τροιζήνι και εν Άργει Εθνοσυνελεύσεις, Παραστάτης της Κρήτης εις το Βουλευτικόν Σώμα και μέλος διαφόρων αυτού επιτροπών, γραμματεύς των κατά τας Βορείους Σποράδας και Κεντρικάς Κυκλάδας Πρωτοκλήτων, γραμματεύς της Αστυνομίας, του υγειονομολιμεναρχείου και του επάρχου Νάξου, γραμματεύς του Πρωτοδικείου Σύρου και ως τοιούτος διαφόρων δήμων κατά την Νάξον και Πάρον και ότι κατά τον παρελθόντα Απρίλιον απεβίωσεν εν μεγίστη πενία εγκαταλείψας χήραν σύζυγον και ορφανά πέντε ανήλικα τέκνα, τον Μανουήλ δηλονότι εις 20, τον Δημήτριον εις 18, τον Ραδάμανθυν εις 14, τον Μίνωα εις 12, τον Θεόδωρον εις 9 ετών πλησίον.

Εις ένδειξιν των προς την πατρίδα πιστών εκδουλεύσεων του ρηθέντος Ζαχαρία Πρακτικίδου δίδομεν το παρόν μας προς την χήραν Αικατερίνην σύζυγον αυτού και προς τους υιούς του, διά να τους χρησιμεύση όπου ανήκει.

Εν Αθήναις, την 20 Νοεμβρίου 1845

Ν. Ρενιέρης

Εμμ. Αντωνιάδης

Μ. Βερνάρδος

Σ. Αντωνιάδης

Πιστοποιητικό συμμετοχής στον Αγώνα

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 234, φάκ. 46

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 511
ΑΕΠ τ. 2, 196, 237, 247, 293, 410, 549, 593, 652
ΑΕΠ τ. 3, 69, 72, 101
ΑΕΠ τ. 4, 83, 521
ΑΕΠ τ. 6, 273, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 5, 270, 394, 510, 513
ΑΕΠ τ. 8, 256, 432
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 234, φάκ. 46
Βιβλιογραφία:
Μανουράς, 1984, 113-119
Πανδέκτης: Λειτουργοί της Εκπαίδευσης
Τωμαδάκης, 1959, 1-25
  • Ηράκλειο 1874