Παρδαλάκης Δημήτριος

Πετράκης Ανάργυρος
21st August 2018
Παπατσώνης Παναγιώτης
7th September 2018
Απεικόνιση λόγιου

Παρδαλάκης Δημήτριος

Γέννηση: ΚρήτηΘάνατος: Ύδρα 1825
Ο Δημήτριος Παρδαλάκης, ανιψιός του Αρτέμιου επισκόπου Ιεράς (Κρήτης), γεννήθηκε στην Κρήτη και το 1816 μετέβη στην Πίζα προκειμένου να σπουδάσει ιατρική. Τον Δεκέμβριο του 1822 διορίστηκε από το Εκτελεστικό στην επιτροπή για τον έλεγχο του λογαριασμού του απομακρυθέντος επάρχου Κρήτης Μιχαήλ Αφεντούλιεφ. Τον Μάρτιο του 1823 έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Κρήτης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και συμμετείχε στην επιτροπή της, η οποία επιφορτίστηκε να παρουσιάσει στους στρατιωτικούς τις πρώτες αποφάσεις του Σώματος. Το ίδιος έτος εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό και διορίστηκε σε πλήθος επιτροπών, όπως σε εκείνη που απέπεμψε, τον Δεκέμβριο του 1823, τους παραστάτες που δεν συμμορφώνονταν με τις οδηγίες του Σώματος. Τον Ιανουάριο του 1824, μετά από αίτηση των Κρητών, μετέβη στο νησί ως παρατηρητής της Διοίκησης. Επανεξελέγη παραστάτης Κρήτης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824) και διορίστηκε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, καθώς και σε εκείνη για την κατάρτιση σχεδίου περί Κριτηρίων (5.11.1824), από την οποία αποχώρησε σύντομα για λόγους υγείας (15.11.1824). Λίγες ημέρες αργότερα έλαβε άδεια και μετέβη στην Ύδρα, όπου απεβίωσε τον Μάιο ή Ιούνιο του 1825.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς τον Αρμοστήν, Προκρίτους και απαξάπαντας τους υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνιζομένους Κρήτας

Ανεγνώσθη εν τω Βουλευτηρίω το έγγραφόν σας εκδεδομένον τη 6 του υπερμεσούντος μηνός Ιανουαρίου· τα ενδιαλαμβανόμενα εγνωρίσθησαν. Ακολούθως διά των προκηρύξεων και θεσπίσματος επληροφορήθητε εντελέστερα τα της Διοικήσεως και εχάρητε και σεις έτι μάλλον μεθ’ όλων των καλών πατριωτών, ότι εξελέχθησαν και ανεδέχθησαν την νομοτελεστικήν δύναμιν της πατρίδος άνδρες εξ εκείνων, οίτινες με λαμπράς θυσίας και με ακάματον πόθον και ζήλον επροστάτευσαν και προστατεύουσι την πατρίδα. Εξ αυτών όλον το Έθνος ελπίζει μεγάλα κατορθώματα να ιδή όσον ούπω. Κατά την αίτησίν σας, ιδού έρχεται αυτούσε ο συμπολίτης σας και Βουλευτής κύριος Δ. Παρδαλάκης μετά των κυρίων Παύλου Παρασκευά και Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, οίτινες πέμπονται παρά της Διοικήσεως διά να ίδωσι και παρατηρήσωσι την κατάστασιν, την χρείαν και παν αποβλέπον την πατρίδα σας, και να πληροφορήσωσι την Διοίκησιν περί πάντων. Εξ αυτών και σεις θέλετε πληροφορηθή τους σκοπούς και τας ετοιμασίας της Διοικήσεως δι’ ασφάλειαν και σωτηρίαν της νήσου σας. Λοιπόν, ανδρίζεσθε Κρήτες μικρόν και θέλετε ιδή το ποθούμενον. Η Διοίκησις φροντίζει ως μήτηρ φιλόστοργος. Μένει εις εσάς να δειχθήτε άξιοι της φιλοστοργίας και της μεγάλης προνοίας του Υψίστου, όστις διαπλησίως φαίνεται προστατεύων εκείνους εκ των Ελλήνων, όσοι θέλουσιν αυτοί εαυτούς να βοηθήσωσιν. Έρρωσθε.

Τη 25 Ιανουαρίου 1824, εν Κρανιδίω

Επιστολή Βουλευτικού προς τον Αρμοστή και τους πρόκριτους Κρήτης

ΑΕΠ τ. 6, 38

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 347
ΑΕΠ τ. 2, 43, 102, 114-115, 127, 200, 206, 212, 214, 237, 259, 281, 295, 378, 383-387, 410, 593, 648, 652
ΑΕΠ τ. 3, 53, 101
ΑΕΠ τ. 6, 34, 38, 123, 261, 278
ΑΕΠ τ. 7, 5, 36, 48, 56
ΑΕΠ τ. 8, 36, 56, 61
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 55
Τωμαδάκης, 1974, 357
Βιβλιογραφία:
Μανουράς, 1984, 115, 119-120
  • Κρήτη