Μαρκοπολίτης Μιχαήλ

Ματακίδης Χριστόδουλος
21st February 2019
Μαντζαράκης Ευαγγέλης
27th February 2019

Απεικόνιση νησιώτη

Υπογραφή Μιχαήλ Μαρκοπολίτη

Μαρκοπολίτης Μιχαήλ

Γέννηση: ΝάξοςΘάνατος: Αθήνα 1851
Ο Μιχαήλ Μαρκοπολίτης, πρόκριτος του κοινού των Χωρίων της Νάξου, προερχόταν από επιφανή οικογένεια του νησιού. Μαζί με τον μητροπολίτη Παροναξίας Ιερόθεο έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της Επανάστασης στη Νάξο, αλλά και στις τοπικές διενέξεις απέναντι στους προκρίτους της Χώρας. Η άρνησή του να αποδεχθεί τη νέα πολιτική οργάνωση του τόπου, αποτέλεσε ζήτημα που απασχόλησε τους αρμοστές του Αιγαίου Πελάγους, καθώς και τη Διοίκηση. Ο Μαρκοπολίτης εξελέγη παραστάτης Νάξου στο Γ΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος από τις 19 Ιουνίου του 1825 συμμετέχοντας σε επιτροπές, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Το 1827 έλαβε μέρος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ νωρίτερα είχε συμμετάσχει στις Συνελεύσεις της Ερμιόνης και της Αίγινας. Το ίδιο έτος διετέλεσε βουλευτής στη Βουλή του 1827. Κατά τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια, το 1829 έλαβε μέρος στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Νάξου, ενώ το ίδιο έτος είχε διοριστεί και συνδικαστής στο Πρωτόκλητο Δικαστήριο του τμήματος των Κεντρικών Κυκλάδων. Το 1831 έλαβε μέρος στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των αναφορών και χρόνια αργότερα, το 1843, διετέλεσε πληρεξούσιος Νάξου στην Α΄ Εθνική Συνέλευση. Διορίστηκε γερουσιαστής από τον Όθωνα στις 15 Ιουνίου του 1851 και απεβίωσε στην Αθήνα λίγους μήνες αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου του 1851.

Υπερτάτη Διοίκησις

Αναχωρησάντων των κυρίων αρμοστών εκ της νήσου Νάξου, ήλθον εις διαφιλονικήσεις το πολίτευμα της Χώρας Ναξίας μετά του πολιτεύματος απάντων των χωρίων περί ουσιωδών διαφορών. Οι κάτοικοι των χωρίων, μη θέλοντες αι τοιαύται διαφιλονικήσεις να καταντήσουν εις εμφύλιον πόλεμον, απέστειλαν τον δούλον σας, διά κοινής αυτών αναφοράς, εις την Σεβαστήν Διοίκησιν, εξαιτούμενοι παρά της αυτής ευθυδικίας την κατά χώρον του δικαίου αποκατάστασιν των διαφορών τούτων. Ο δούλος σας κατά την τάξιν, ενεχείρισε την αναφοράν ταύτην με εν έτερον επιτόπιον γράμμα προς τον μινίστρον των Εσωτερικών και διά αναφοράς της εξοχότητός του προς το Εκτελεστικόν Σώμα εστάλησαν. Μετά ταύτα παρησιασθείς καγώ εις το Εκτελεστικόν Σώμα εξαιτησάμην όπως σταλώσιν αι αναφοραί αύται εις την σεβαστήν Βουλήν και η πρότασίς μου έγινε δεκτή. Χθες δε παρά πάσαν ελπίδα έμαθον παρά του Εκτελεστικού Σώματος ότι αι αναφοραί των χωρίων της Νάξου διευθύνθησαν παρά τους κυρίους αρμοστάς και ουχί προς την Υπερτάτην Βουλήν, χωρίς να γένη μάλιστα ουδέ η πρέπουσα απόκρισις προς τον μίνιστρον των Εσωτερικών. Διό και ως πληρεξούσιος απεσταλμένος όλων των της Νάξου χωρίων αναφέρω ταύτα εις την του Έθνους Σεβαστήν Βουλήν, εξαιτούμενος παρ’ αυτής τον ευθύν και κανονικόν δρόμον της νομίμου αποκαταστάσεως των πολιτικών της Νάξου πραγμάτων, προς ησυχίαν και καλήν αρμονίαν απάντων των κατοίκων.

Ταύτα και μένω με όλον το βαθύτατον δουλικόν σέβας

Τη 20 Ιουνίου 1822

Ταπεινότατος και ευπειθέστατος δούλος

Μιχαήλ Μαρκοπολίτης

Αναφορά του Μιχαήλ Μαρκοπολίτη προς τη Διοίκηση

ΑΕΠ τ. 12, 26-27

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 13, 45-46, 63, 80, 120, 122, 295
ΑΕΠ τ. 3, 278, 280-282, 284, 286, 288, 290, 292, 295, 298, 303, 315, 320, 323, 326, 330, 333, 337, 354, 360, 362, 373, 382, 392, 404, 448, 454, 577, 579-580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 74, 79, 83, 86, 89, 92, 97, 100, 105, 108, 112, 125, 127, 132, 136, 140, 145, 150, 158, 163, 167, 171, 175, 178, 180, 183, 187, 189, 191, 195, 198, 522
ΑΕΠ τ. 7, 272, 335, 415, 429, 443, 465, 505
ΑΕΠ τ. 8, 323, 406, 417, 449
ΑΕΠ τ. 11, 7, 13, 17, 134
ΑΕΠ τ. 12, 27, 247
ΑΕΠ τ. 13, 92, 97-98, 181, 185, 193, 199, 213-214
ΑΕΠ τ. 15αβ, 118-119, 153-156, 167, 174-176, 179, 184-185, 200, 214-215
ΑΕΠ τ. 15γ, 75
ΑΕΠ τ. 16, 179-180
ΓΕΕ, 1829 φ.40
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 122
Δημακόπουλος, 1966β, 125
Κεφαλληνιάδης, 1967, 622-623, 633-635, 681-693, 768, 775-785
Μητρώο, 1986, 38, 63
Μουτζούρης, 1984, 36-41