Λουμάκης Νικόλαος

Μακρυπουκάμισος Αναγνώστης
6th March 2019
Λουκόπουλος Αλέξιος
14th March 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Λουμάκης Νικόλαος
(Λουμάκη Νικόλας)

Γέννηση: ΨαράΘάνατος: 1864
Ο Νικόλαος Λουμάκης, πλοιοκτήτης με καταγωγή από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας ενεργό στρατιωτική και πολιτική δράση. Από το 1821 έως το 1823 έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις. Κατόπιν, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ψαρών στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και λίγο αργότερα, από τον Μάιο του 1823, διετέλεσε παραστάτης Ψαρών στο Β΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διορίστηκε σε πολλές επιτροπές, ανάμεσα στις οποίες και στην επιτροπή για την παραλαβή του φρουρίου του Ακροκορίνθου, τον Οκτώβριο του 1823. Μετά την καταστροφή των Ψαρών, τον Ιούνιο του 1824, ο Λουμάκης ως παραστάτης του νησιού αποτάθηκε στο Βουλευτικό με αναφορές του για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που αντιμετώπιζαν οι Ψαριανοί καθώς και ο ίδιος. Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους, συνέχισε να συμμετέχει σε ναυτικές επιχειρήσεις με το πλοίο του «Ποσειδών». Επίσης, υπήρξε μέλος Α΄ τάξης της Φιλανθρωπικής Εταιρίας. Απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου του 1864.

Προς τον Πανιερώτατον Αντιπρόεδρον του Σεβαστού Βουλευτικού Σώματος

Κατά την απόφασιν του Σεβαστού υμών Σώματος τας 29 του παύσαντος δια την μετακόμισίν του εις Κρανίδιον, εξεκίνησα και εγώ εν Άργει δια το Άστρος, όπου ημπαρκαριζόμενος εις τι μίστικόν μου να έλθω ενταύθα. Κατά δυστυχίαν όντας κακοστρατίαν με έρριξεν το μουλάρι και επληγώθην βαρέως εις το πλευρόν και ήδη ευρίσκομαι κατάκοιτος τόσον όπου με εγύρισεν εις αρρωστίαν. Μου επήραν δύο αίματα, σωτηρίαν δεν βλέπω και, δια να μην καταντήσω εις το χείρον και απεθάνω εις την ξενιτείαν, απεφάσισα να απεράσω εις την πατρίδαν μου, ίσως αναλάβω.

Σας περικαλώ θερμώς και όλους τους αδελφούς να λάβω την άδειαν παρά του σεβαστού υμών Σώματος με μίαν διορίαν δύο μηνών μετά της αναλαβής μου και ελπίζω να το επιτύχω, επειδή και έως τώρα να είμεθα πολλά ολίγοι όπου δεν ανεχωρήσαμεν, οι δε περισσότεροι το ακολούθησαν. Θαρρώ εις όλον το διάστημα όπου διατρίβω εις την Διοίκησιν, σχεδόν εν χρόνον, να εστάθηκα ευπειθής και να εκτέλεσα το χρέος μου εις το κατά δύναμιν εις ό τι εδιωρίστηκα. Μάλιστα τώρα αφήνω εις τον τόπον μου τον πατριώτην μου βουλευτήν κύριον Γ. Καλαφάτην, ο οποίος θέλει εκτελεί όσα εγώ εις απουσίαν του εκτελούσα. Μένουν περιπλέον και οι υμέτεροι πληρεξούσιοι, αν το Σεβαστόν Βουλευτικόν δεν άρχισεν έως τώρα τας εργασίας του. Περικαλώ να μου δοθή η άδεια παρά της πανιερώτητά της, δια να μην εμποδίζωμαι με το να μην μου το συγχωρή ο Κύριος ως άνωθεν, και την λαμβάνει ο επιφέρων ο την παρούσαν τον οποίον μαξούς έστειλα. Και μένω ευσεβάστως

Εν Ερμιόνη τας 5 Δεκεμβρίου 1823

Ο παραστάτης της νήσου Ψαρών

και υμέτερος αδελφός

Νικόλαος Γ. Λουμάκη

Επιστολή του Νικόλαου Λουμάκη προς το Βουλευτικό

ΑΕΠ τ. 9, 340

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 48, 52, 65, 77, 82, 99, 115, 132-3, 153, 168, 180, 182-4, 192-3, 200, 210, 252-3, 293, 301, 329, 331-2, 339, 368-9, 548, 581, 593, 612-3, 618, 622, 637, 646, 648, 652, 673
ΑΕΠ τ. 3, 53, 69, 73, 75, 78, 100, 107, 111, 137, 145
ΑΕΠ τ. 6, 113, 130, 165, 178, 215, 274
ΑΕΠ τ. 8, 275
ΑΕΠ τ. 9, 229, 309, 319, 329, 340, 360-1
ΑΕΠ τ. 10, 46, 365, 395
ΑΕΠ τ. 12, 203, 218
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 113, φάκ. 85
Νικόδημος, 1862 τ. 1, 537-8
Σφυρόερας, 1974, 17, 425
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 2, 546
Σπανός, 1958, 203
  • Ψαρά