Ευγενίδης Ιωάννης

Ζαΐμης Ανδρέας
8th September 2019
Εγκολφόπουλος Αναγνώστης
15th September 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Ιωάννη Ευγενίδη

Ευγενίδης Ιωάννης
(Δεσποτόπουλος)

Γέννηση: ΜονεμβασίαΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Ευγενίδης ή Δεσποτόπουλος, γόνος οικογένειας προκρίτων της Μονεμβασίας, προεπαναστατικά ασκούσε εμπορική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη, αποκτώντας σημαντική περιουσία. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στα 1819 και στις αρχές του 1821 μετέβη στην επαναστατημένη χώρα, όπου και ανέλαβε στρατιωτική και πολιτική δράση. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Μονεμβασίας και στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό και έπειτα στο Γ΄ Βουλευτικό αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας μετείχε σε επιτροπές για την εξακρίβωση καταγγελιών εναντίον άλλων μελών του Σώματος. Τον Μάρτιο του 1827 συμμετείχε στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Στις εκλογές του 1850 επανεξελέγη βουλευτής και διετέλεσε ταμίας της Βουλής.

Ολίγους μήνας προ της ιεράς επαναστάσεως του 1821, μεμυημένος ων και ο υποφαινόμενος τα περί αυτής εγκατέλιπον την Κωνσταντινούπολιν, ένθα προ πολλών ετών είχον αποκατασταθή, και επανήλθον εις την πατρίδα μου διά να συνεισφέρω και εγώ το κατ’ εμέ υπέρ αυτής. Άμα δε εξερράγη η επανάστασις αύτη ανεχώρησε λάθρα και η σύζυγός μου εκ Κωνσταντινουπόλεως καταλιπούσα την οικίαν μας ιδιόκτητον ούσαν αξίας τουλάχιστον δραχ. 35.000 μεθ’ όλων των επίπλων αξίας και τούτων ουχί ελάσσονος των δραχ. 10.000 και ήλθεν εις την Ελλάδα. [...] Καθ’ όλον το διάστημα επομένως του υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος ημών ιερού αγώνος ηγωνίσθην και πολιτικώς και στρατιωτικώς μέχρι της ελεύσεως του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος [...]

Αίτηση του Ι. Ευγενίδη προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων (1865)

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 65.

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 5
ΑΕΠ τ. 3, 72, 144, 454
ΑΕΠ τ. 6, 273
ΑΕΠ τ. 7, 4, 35, 43, 96, 103, 166, 190, 267, 429, 447
ΑΕΠ τ. 8, 111, 166, 186, 254, 406
ΑΕΠ τ. 9, 88
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 65
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 6, 65
ΠΣΒ Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1, 9
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 356, 387-416
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018, 80
ΜΕΕ τ. 11, 705
Φωτόπουλος, 2005, 142
  • Μονεμβασία