Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

Δημήτριος, ιερεύς και σακελλάριος
4th October 2019
Δημάδης Μαργαρίτης
9th October 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης

Γέννηση: ΠάροςΘάνατος: Αθήνα 1832
Ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, πρόκριτος της Πάρου, ανήκε σε οικογένεια με καταγωγή από την Αρκαδία, η οποία εγκαταστάθηκε στο νησί στα τέλη του 18ου αιώνα. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της Επανάστασης στην Πάρο. Το 1821 με τριάντα στρατιώτες που συγκέντρωσε ο ίδιος συμμετείχε στην πολιορκία και την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Στα χρόνια που ακολούθησαν συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική δράση. Τον Ιούνιο του 1822, μετά την παραίτηση του έπαρχου της Νάξου Αλέξανδρου Ραυτόπουλου, διορίστηκε αρχικά τοποτηρητής των αρμοστών του Αιγαίου Πελάγους στο νησί, και από τον Αύγουστο, διετέλεσε έπαρχος Νάξου. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1824, εξελέγη παραστάτης Πάρου και Αντιπάρου στο Γ΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στις εργασίες του Σώματος από τον Φεβρουάριο του 1825. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έλαβε μέρος σε πολλές αποστολές και επιτροπές, κυρίως με αντικείμενο τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Στις 4 Μαρτίου του 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Πάρου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στις 12 Απριλίου του ίδιου έτους εξελέγη από την Εθνοσυνέλευση στη Διοικητική Επιτροπή. Το επόμενο έτος, ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής μετέβη, για τη συνέχιση των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης, αρχικά στην Αίγινα και κατόπιν στην Τροιζήνα. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πάρου και Αντιπάρου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), η οποία τον διόρισε στην επιτροπή επί των αναφορών. Κατόπιν, στις 14 Αυγούστου του 1829, διορίστηκε μέλος του Α΄ τμήματος της Γερουσίας και από τις 30 Μαΐου του 1831 μετατέθηκε στο Β΄ τμήμα του Σώματος. Το 1831, συμμετείχε επίσης στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση. Απεβίωσε στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου του 1832.

Προς τους σεβαστούς αρμοστάς των Ελληνικών Νήσων.

Προχθές σας έγραψα περιγράφοντάς σας τα εδώ. Τώρα ο γραμματοφόρος κύριος Μάνθος θέλει σας ειπή διά στόματος τα πάντα, χωρίς να σας βαρύνω καγώ. Τα πράγματα εδώ ήλπιζα να προβούν καλώς, αλλ’ η χθες από Πελοπόννησον φθάσασα είδησις της εισδρομής του εχθρού ένδον ταύτης της χερσονήσου ανέτρεψε το παν φέρουσα εις όλους πανικώτατον φόβον και μήτε σύναξις τάνσας είναι πλέον ελπίς να γίνη, ούτε δεκάτων εάν δεν οικονομίση ο Κύριος να έλθη μία αληθής είδησις της καταστροφής του εχθρού. Από την συνεισφοράν δεν έλαβεν άλλο ο κύριος Μάνθος ειμή από μεν τα χωρία Δρυμαλίας γρόσια χιλιάδες τρεις ενεακοσία πέντε και παράδες τριάντα, από δε την Χώραν γρόσια χίλια διακόσια ογδοήκοντα τέσσερα παράδες τέσσαραις. Διά τα ρέστα πέμψετε μοι διαταγήν, να ημπορέσω να συνάξω, όταν ησυχάσουν τα πνεύματα από τον φόβον.

            Από Νάξου τη 12 Ιουλίου 1822

Ο τοποτηρητής των σεβαστών αρμοστών

εις την επαρχίαν Νάξου

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος [...]

Αναφορά του Παναγιώτη Δημητρακόπουλου προς τους αρμοστές των νήσων του Αιγαίου Πελάγους

ΑΕΠ τ. 15αβ, 122

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 133, 220, 545
ΑΕΠ τ. 3, 156, 158, 161, 163-164, 167-170, 172, 180, 181, 184, 196, 200, 202, 208, 262, 268, 270, 285, 297, 299, 396, 440, 454, 499, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598-9, 601, 606, 663
ΑΕΠ τ. 4, 67, 71, 75, 80, 82, 150, 157, 162, 166, 170, 175, 181, 187, 189, 195, 197, 209-211, 520, 554, 556, 563, 565, 568, 572, 576, 578, 581-582, 584, 598, 602, 623, 627, 632-633, 635-637
ΑΕΠ τ. 5, 3, 10-11, 16, 19, 22, 63, 189, 194, 211, 213, 216-217, 220, 223-224, 227, 230, 233, 235, 238, 240, 242, 245-246, 249, 251, 253
ΑΕΠ τ. 7, 144-145, 166, 169, 188, 202, 208, 225, 246, 256, 258, 268, 271, 274, 330, 370, 476, 489, 525
ΑΕΠ τ. 8, 159, 166, 169, 216, 246, 256, 261, 358, 420, 456
ΑΕΠ τ. 9, 248-249, 335
ΑΕΠ τ. 13, 171, 177, 180, 182, 185, 187, 195, 197, 200, 214
ΑΕΠ τ. 15αβ, 108, 110-111, 114, 118-120, 122, 127-128
ΑΕΠ τ. 15γ, 74-76
ΑΕΠ τ. 16, 141, 179, 186
ΑΕΠ τ. 20, 127-128
ΑΕΠ τ. 21, 17, 22, 77, 87, 120-121, 127
ΑΕΠ τ. 23, 115-25, 129-37
Δημητριάδου, 2011 τ. 1, 100, 144, 162, 238
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 91
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 46, φάκ. 78
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 187-188, 193, 227
Δημακόπουλος, 1966β, 135, 147
Δημητρακόπουλος, 1974, 7-14, 82-84
Λούκος, 1988, 132
ΜΕΕ τ. 9, 113
Μουτζούρης, 1984, 31, 41, 86, 94, 96