Αντωνιάδης Εμμανουήλ

Αποστολίδης Γεώργιος
11th January 2020
Αναγνώστου Χατζή-Κυριαζής
26th January 2020
Φωτοτσιγκογραφία Εμμανουήλ Αντωνιάδη

Αντωνιάδης Εμμανουήλ

Γέννηση: Χανιά 1791Θάνατος: Αθήνα 1863
Ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1791, πιθανόν στα Χανιά, και το 1814 εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα. Με την έναρξη της Επανάστασης διέφυγε από την οθωμανική πρωτεύουσα και μέσω Τεργέστης βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου συμμετείχε στη Συνέλευση των Αρμένων (Μάιος 1822), η οποία τον εξέλεξε πρωτογραμματέα της Προσωρινής Διοίκησης της Κρήτης. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος των Κρητών στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία εξελέγη στην επιτροπή για την αναθεώρηση του Οργανικού Νόμου της Επιδαύρου. Στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Κρήτης στο Β΄ Βουλευτικό (1823) και διορίστηκε στις επιτροπές για την κατάρτιση σχεδίου περί Αστυνομίας και σχεδίου θεσπίσματος για τη σύναψη δανείου. Εξελέγη, ακόμη, στο Γ΄ Βουλευτικό (1824) και έλαβε μέρος σε πλήθος επιτροπών, οι οποίες κυρίως ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Κρήτης στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1827, στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας διορίστηκε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τον Δεκέμβριο του 1831, μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, συμμετείχε στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων των πληρεξουσίων. Λίγους μήνες αργότερα συμμετείχε στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (1832), από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης. Το 1844 εξελέγη βουλευτής Μινώας, του συνοικισμού των Κρητών προσφύγων στην Αργολίδα, αλλά, ενώ αρχικά ορκίσθηκε βουλευτής, η εκλογή του απορρίφθηκε. Ο Εμμανουήλ Αντωνιάδης ασχολήθηκε συστηματικά με την τυπογραφία και τη δημοσιογραφία και υπερασπίστηκε την ελευθεροτυπία. Το 1830 τύπωνε σε ιδιόκτητο τυπογραφείο στο Ναύπλιο, την εφημερίδα Ηώ και ένα χρόνο αργότερα τύπωνε στα Μέγαρα την εφημερίδα Αθηνά, στην οποία εκφράζονταν οι θέσεις της αντιπολίτευσης. Μετά την άφιξη του Όθωνα συνέχισε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία χωρίς να αναλάβει δημόσιο αξίωμα. Απεβίωσε στην Αθήνα την 1η Αυγούστου 1863.

Επειδή δε, ως και άλλοτε είπον, η ευστάθεια του χαρακτήρος αυτού παρεξέκλινε μέχρις ισχυρογνωμοσύνης και αδιάλλακτον καθίστη αυτόν προς τας δοξασίας των άλλων, ουδέποτε συγκατετέθη ν’ αφθή των δημοσίων άλλως ή ως βουλευτής, φοβούμενος μήποτε βιασθή μισθοφορών να κάμψη τον αυχένα. Όθεν, ότε ελθόντος του Κυβερνήτου προσηνέχθησαν αυτώ υπουργήματα εκ των υπάτων, απεποιήθη επιμόνως αυτά· και απεποιήθη αυτά ότε ελιμοκτονείτο. Τι δε έπραξεν ίνα κερδήση τον άρτον αυτού; Περιζωσθείς χειρώνακτος λέντιον και έχων εν μεν τη αριστερά μήτρας, εν δε τη δεξιά μέταλλον τετηγμένον, κατεσκεύασε τα δύσμορφα εκείνα στοιχεία, άτινα έμελλον να συμπήξωσι μετ’ ολίγον τας αξέστους σελίδας της προκατόχου της Αθηνάς Ηούς. Ερχόμενος καθ’ εκάστην εις τι παρά το εν Ναυπλία Κυβερνείον πενιχρόν εργαστήριον, εθαύμαζον αυτόν καταγινόμενον μετ’ ανεκφράστου ιλαρότητος εις το βάναυσον έργον, πολλάκις δε και καταλιμπάνοντα το μέταλλον ίνα φέρη μάζαν εις το στόμα αυτού. Αύτη η πρώτη και αξιότιμος κρηπίς της περιουσίας του Εμμ. Αντωνιάδου.

Νεκρολογία από τον Νικόλαο Δραγούμη

Δραγούμης, 1863, 251-254

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 511, 512
ΑΕΠ τ. 2, 43, 77, 260, 385, 410
ΑΕΠ τ. 3, 56, 72, 76, 84, 179, 183, 236, 257, 367, 459, 520
ΑΕΠ τ. 5, 311, 345, 388, 391, 393
ΑΕΠ τ. 7, 5, 109, 119, 121, 124, 153, 188, 230, 246, 271, 273, 339, 344, 352, 357, 404
ΑΕΠ τ. 8, 133, 139, 216, 231, 276, 388
ΑΕΠ τ. 9, 156-162
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δραγούμης, 1863, 251-254
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 5
Βιβλιογραφία:
Αντωνιάδη, 1971
Δέδε, 2018, 375-376
Δρούλια-Κουτσοπανάγου, 2008 τ. 1, 242-243
Καρπόζηλου, 1991, 57-60