Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνας)

19 Μαρτίου 1827 - 5 Μαΐου 1827

Όρκος

Ορκίζομαι ενώπιον του Υψίστου Θεού, της ιεράς ημών Θρησκείας και της Πατρίδος, μήτε να προβάλω μήτε να ψηφίσω τι εναντίον των συμφερόντων του Έθνους, κινούμενος από ιδιοτέλειαν ή πάθος και να μη αποβλέπω εις πρόσωπον και να μη παραβλέπω το νόμιμον και το δίκαιον.
  • Όθεν απεφασίσθη να μετασκευασθή εις χώρον συνεδριάσεως κήπος τις παρακείμενος [...] Εξ εναντίας ολίγαι δοκοί, μετακομισθείσαι υπό στρατιωτών, εχρησίμευσαν αντί εδρών εις τους λογάδας του έθνους, συνετελεσθείσης ως εξής της αιθούσης.Αι μεν δοκοί, τεθείσαι τετραγώνως όπως εφάπτεται κατά τας άκρας η μία της άλλης, εσχημάτιζον περιοχήν εν η προς το κέντρον σχεδόν ανυψούτο ευρύκλαδος και χλοερά λειμωνέα· ο δε πρόεδρος, καθήμενος επί θρανίου αγροικώς κατασκευασμένου, εστήριζε την ράχιν επί του κορμού αυτής, ης οι ευθαλείς κλώνες, εξαπλούμενοι υπέρ την κεφαλήν του καθημένου, επείχον τόπον πλατείας και ευώδους σκιάδος, περικαλεστέρας και των ουρανών των βασιλικών θρόνων. Μικρά δε τράπεζα, αγροικώς επίσης ξυλουργηθείσα, έκειτο ενώπιον του προέδρου, και επ’ αυτής έλαμπεν ο κώδων της ευταξίας, ήν όμως σπανίως παρεισήγεν εις το δυσήνιον εκείνο πλήθος. Και εκ δεξιών μεν του προέδρου εκάθητο κατά γης διπλοπόδης ο γραμματεύς της Συνελεύσεως αναδιφών και μελαίνων χαρτία, άλλος γραμματεύς ιστάμενος όρθιος εξ ευωνύμων, ανεγίνωσκε τα πρακτικά, τας αναφοράς και τα λοιπά έγγραφα [...]  

    Απομνημόνευση Νικόλαου Δραγούμη

    Δραγούμης, 1874, 25-27

 

Πηγές:


ΑΕΠ τ. 3, 393-570

Δραγούμης, 1874, 25-27

Βιβλιογραφία:


Αλιβιζάτος, 2011, 52-55

Δημακοπούλου, 1980, 91

Δημακοπούλου, 1981, 565

Hering, 2004 τ. 1, 171-176

Σβώλος, 1998, 68-70

Σφυρόερας, 1974, 177-186