Μπουντούρης Ιωάννης

Νάκος Ιωαννούλης
19th December 2018
Μπουντούρης Βασίλειος
26th December 2018
Απεικόνιση νησιώτη

Μπουντούρης Ιωάννης
(Βουδούρης, Μπουδούρης)

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: Καλάβρυτα 1823
Ο Ιωάννης Μπουντούρης, γιος του Βασιλείου Μπουντούρη, προερχόταν από σημαντική οικογένεια προκρίτων και πλοιοκτητών της Ύδρας, με απώτερη καταγωγή από τη Μεσσηνία. Στις 5 Μαΐου του 1823 εξελέγη παραστάτης Ύδρας στο Β΄ Βουλευτικό, μαζί με τον Νικόλαο Οικονόμου και τον Γεώργιο Κιβωτό. Ασθένησε στα Καλάβρυτα, κατά τη διάρκεια αποστολής για τη συλλογή χρημάτων που του είχε αναθέσει το Σώμα και απεβίωσε εκεί λίγο καιρό αργότερα, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο του 1823. Στις 15 Δεκεμβρίου, εκλέχθηκε στη θέση του, ως παραστάτης Ύδρας, ο Νικόλαος Νέγκας.

[...] Ο πατήρ μου λέγω απεστάλη παρά της βουλής επιτροπή εις τα Καλάβρηττα δια να συνάξη τα χρεοστούμενα εις την κυβέρνησιν χρήματα, εκεί ασθενείσας και κακώς διακείμενος, έστειλεν εις Ύδραν λίαν ευσπευμένως πεζόν εις την οικογένειάν του, ζητών βοήθειαν, όθεν εγώ ως μέλος της οικογενείας εφοδιασθείς από τα αναγκαία κατά την εποχήν εκείνην, προς διάσωσιν του πατρός μου, μετέβην μετά δύο ναυτών οπλησμένων δια ταχυπλοίου εις Μύλους Ναυπλίου, και εκείθεν εις Τρίπολην. Εκ Τριπόλεως λαβών ιατρόν τινά μετάβην εις Καλάβρηττα, όπου εύρων τον πατέραν μου εγκαταλελιμένον άνευ της απαιτουμένης περιπιείσεως και γυμνών τόσων από ενδύματα καθώς και από έπιπλα όσα είχε λάβει από Ύδραν και έφερε μαζή του, εν τοιαύτη καταστάση και απέθανεν. [...]

Απόσπασμα αίτησης του Α. Ι. Βουδούρη προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων του Ιερού Αγώνος

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 25, φάκ. 2298

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 24, 43, 126, 161, 213, 530-532, 534, 565, 593
ΑΕΠ τ. 6, 273
ΑΕΠ τ. 12, 62, 232
ΑΕΠ τ. 17, 106
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 25, φάκ. 2298
Βιβλιογραφία:
ΜΕΕ τ. 7, 602
ΠΒΛ τ. 2, 349
  • Ύδρα