Δ΄ Εθνοσυνέλευση

11 Ιουλίου 1829 - 6 Αυγούστου 1829

Όρκος

Ορκιζόμεθα εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και της Πατρίδος, μήτε να προβάλωμεν μήτε να ψηφίσωμεν τι εναντίον των συμφερόντων του Έθνους, κινούμενοι από ιδιοτέλειαν ή πάθος· να μη αποβλέπωμεν εις πρόσωπον και να μη παραβλέπωμεν το νόμιμον και το δίκαιον.
  • [...] Σήμερον λοιπόν περί την 5 ώραν το πρωί ο Κυβερνήτης, φορών τα εθνικά παράσημα, πεζός και άνευ φρουράς, συνεπομένων μόνον τινών, και συνωδευμένος παρά του υπουργικού συμβουλίου και του Ναυάρχου κ. Μιαούλη και ακολουθούντων και των κατοίκων, υπήγεν εις την εκκλησίαν, όπου παρεστάθη εις την τελετήν παρόντων όλων των Πληρεξουσίων.Μετά την θείαν λειτουργίαν ορκισθέντες κατά την τάξιν οι Πληρεξούσιοι, απήλθον εις το θέατρον και εκάθισαν εις το προητοιμασμένον συνέδριον, το οποίον ήτον ολοσκέπαστον εκ μυρσινών και δαφνών. Ο από του ναού εις το θέατρον δρόμος περιεστοιχίζετο υπό στρατευμάτων τινών τακτικών και ατάκτων και ενός λόχου ιππικού υπό τας διαταγάς του αρχηγού της εθνικής φρουράς Νικήτα Σταματελόπουλου, και διήρχετο δι’ ενός θριαμβευτικού τόξου προ της εισόδου του θεάτρου κεμένου δεκαπενταμελής επιτροπή Πληρεξουσίων υπήγε και συνώδευσε τον Κυβερνήτην από του ναού εις το συνέδριον. Η Α.Ε. ανέβη εις το θέατρον με την ανήκουσαν πομπήν, ηγουμένης και παιανιζούσης της στρατιωτικής μουσικής [...]

    Δημοσίευμα στον Τύπο

    ΓΕΕ, 1829 φ. 49

     
 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 4, 68-70, 155-199

ΓΕΕ, 1829 φ. 49

Βιβλιογραφία


Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 185

Δημακοπούλου, 1980, 91

Δημακοπούλου, 1981, 566

Hering, 2004 τ. 1, 112

ΙΕΕ τ. 12, 524-528

Λούκος, 1988, 126-128

Μαρκεζίνης, 1966 τ. 1, 65-69

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 411-418