Συνέλευση Άργους

1 Δεκεμβρίου 1821 - 27 Δεκεμβρίου 1821

Η Συνέλευση του Άργους συγκλήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 1821, κατόπιν συμφωνίας των πελοποννησίων προκρίτων με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Βάσει του αρχικού σχεδιασμού του Υψηλάντη αυτή προοριζόταν να αποτελέσει εθνική συνέλευση, ωστόσο εξελίχθηκε σε τοπικής εμβέλειας με απεσταλμένους μόνο από τις επαρχίες της Πελοποννήσου.

Οι εργασίες της άρχισαν την 1η Δεκεμβρίου, οπότε εκδόθηκε η διακήρυξή της με τίτλο «Προλεγόμενα». Στις 27 Δεκεμβρίου η συνέλευση ψήφισε τον «Οργανισμό περί Προσωρινής Διοικήσεως», με τον οποίο ανασυγκροτήθηκε η Πελοποννησιακή Γερουσία έως τη συγκρότηση κεντρικής διοίκησης.

  • Άπασαι λοιπόν αι επαρχίαι της Πελοποννήσου, ιδιαιτέρως εκάστη, εξελέξαντο κοινή γνώμη έξ υποκείμενα εξ εκάστης επαρχίας, άτινα ωνόμασαν Εφόρους, εκ δε των έξ εξελέξαντο ένα εξ εκάστης Επαρχίας ον τινα ωνόμασαν μέλος της Γερουσίας· δόντες αυτώ έγγραφον πληρεξουσιότητα. Οι Γερουσιασταί λοιπόν ούτοι συνελθόντες εν Άργει, τω χιλιοστώ οκτακοσιοστώ εικοστώ πρώτω, Δεκεμβρίου πρώτη, πρώτον μεν έδωσαν ενυπόγραφον όρκον της εμπιστοσύνης των εις την Πατρίδα, είτα υπέγραψαν τα ονόματα αυτών ως κατωτέρω, δηλούντες και την επαρχίαν και την πατρίδα εκάστου.

    Προλεγόμενα στον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας

    Μάμουκας τ. 1, 109.

 

Πηγές


Μάμουκας τ. 1, 105-127

Βιβλιογραφία


Δασκαλάκης, 1965, 259-270

Δημακόπουλος, 1966α, 74-80

Σφυρόερας, 1978, 135-140