Επιτροπή της Συνελεύσεως

17th January 2019

Επιτροπή της Συνελεύσεως

Αι παρεμπεσούσαι πολύτροποι μεταβολαί μόλις εσυγχώρησαν να συναχθώσιν οι δια την Τρίτην Εθνικήν Συνέλευσιν διορισθέντες πληρεξούσιοι περί τας 6 Απριλίου, ότε ήρχισαν εν τάξει τας εργασίας […]