Ιωσήφ, επίσκοπος Ανδρούσης

Ιωνάς, επίσκοπος Δαμαλών
3rd August 2019
Καβαλλιεράκου Δημήτριος
1st August 2019