Βουλή (1827)

1 Μαΐου 1827 - 18 Ιανουαρίου 1828

Όρκος

Ορκίζομαι εις το όνομα του Υψίστου, να διατηρήσω απαρασαλεύτως τους θεμελιώδεις νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και εις καμμίαν περίστασιν και διά καμμίαν πρόφασιν να μη παρεκτραπώ, μηδέ να υποφέρω να παρεκτραπώσιν άλλοι απ' αυτούς· να είμαι πάντοτε υπέρμαχος της ανεξαρτησίας του Έθνους μου και της κοινής και μερικής ελευθερίας των συμπολιτών μου και να συνεισφέρω με όλας μου τας δυνάμεις εις διατήρησιν και αύξησιν και κοινής και ατομικής ευδαιμονίας των Ελλήνων. Ορκίζομαι, προσέτι, να μη λάβω ποτέ, από κανέναν, διά καμμίαν πρόφασιν, αμέσως ή εμμέσως, το παραμικρόν δώρον διά να δώσω την ψήφον μου κατά την αρέσκειαν άλλου και εναντίον της συνειδήσεώς μου.
  • [...] η Προσωρινή Διοίκησις της Επικρατείας κανονίζεται κατά τα εφεξής άρθρα. 1. Έν Συμβούλιον συγκειμένον από μέλη [...] και ονομαζόμενον Πανελλήνιον, μετέχει μετά του Κυβερνήτου της Ελλάδος των έργων και του υπευθύνου της Κυβερνήσεως, έως της συγκροτήσεως της Εθνικής Συνελεύσεως ήτις θέλει συνέλθει εντός του Απριλίου 1828. [...] 6. Η Βουλή και η Αντικυβερνητική Επιτροπή, ήτις απέθετο ήδη τα χρέη της, παραδίδουν εις τους τρεις Προβούλους και τους τρεις πρώτους Γραμματείς του Πανελληνίου τα αρχεία των, και όλας τας γνωστοποιήσεις αποτεινομένας εις τα χρέη, τα οποία αι δύο αύται Δυνάμεις ενήργησαν από τον Μάιον μήνα έως σήμερα. [...] Αποτίθεται η Βουλή το οποίον ανέλαβε χρέος της Νομοδοτικής Εξουσίας.

    Πρώτο Ψήφισμα Κυβερνήτη, 19 Ιανουαρίου 1828

    ΓΕΕ, 1828 φ. 6

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 3, 650-665

Δημακόπουλος, 1964, 204

Μάμουκας τ. 10, 15, 39-42

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 52-55

Δημακόπουλος, 1966β, 118-125

Δημακοπούλου, 1981, 567

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 387-410

Σβώλος, 1998, 68-70