Βουλευτικό

15 Ιανουαρίου 1822 - 17 Απριλίου 1826

Όρκος

Ορκίζομαι εις το Άγιον όνομα της Τρισυποστάτου Θεότητος και εις την γλυκυτάτην Πατρίδα, πρώτον μεν, ή να ελευθερωθή το Ελληνικόν Έθνος ή με τα όπλα εις τας χείρας να αποθάνω χριστιανός και ελεύθερος· έπειτα δε, να υποτάσσωμαι μ’ όλην την πίστιν εις τον παρόντα Νόμον της Πατρίδος, ό,τι λογής αι δύο Εθνικαί Νομοδοτικαί Συνελεύσεις του ᾳωκβ΄ και ᾳωκγ΄ παρέδωκαν εις το Ελληνικόν Έθνος.
 • Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

  Το Βουλευτικόν Σώμα Προς τους ευγενεστάτους προκρίτους, επιστάτας και δημογέροντας της επαρχίας Σαλώνων

  Εν συνελεύσει του Βουλευτικού ανεγνώσθη η αναφορά σας κατά του παραστάτου σας κ. Γεωργίου Παπά Ηλιόπουλου, άνευ ημέρας, εις την οποίαν δεν βλέπει άλλο το Βουλευτικόν να λέγετε, ειμή ότι δεν ευχαριστεί την επαρχίαν σας, και αντ’ αυτού ζητείτε να αποκαταστήσητε άλλον, δηλ. τον κ. Αθανάσιον Μωραΐτην, τον και κομιστήν του εγγράφου σας. Σφόδρα ηπόρησεν επί τούτω το Βουλευτικόν, όχι τόσον, καθότι απεδείχθη ήδη ότι ο κ. παραστάτης σας ανήρ τίμιος και πατριώτης καλός, αλλ’ όσον να βλέπη τοιούτον πρόβλημα προβαλλόμενον από ανθρώπους, οίτινες δεν έπρεπε να αγνοούν τον οργανικόν Νόμον και εις παράχορδα να κινώνται. Μάθετε λοιπόν, κύριοι, ότι ο παραστάτης μίας εκάστης επαρχίας, εκλεχθείς άπαξ κατά νόμον, και αποδειχθείς άξιος του βουλευτικού χώρου, δεν γίνεται πλέον έκπτωτος, ειμή δι’ εγκληματικάς αιτίας, και τότε το δικαίωμα της αποβολής του το έχει το Βουλευτικόν Σώμα και όχι η επαρχία του, καθότι οι βουλευταί δεν είναι πρέσβεις ή, τουρκιστί, καπί κεχαγιάδες, να στέλλωνται και να κράζωνται προ της διορίας από τας επαρχίας· διό και ησυχάσατε υπακούοντες εις τας διαταγάς της Διοικήσεως και οικονομούντες τα εθνικά εισοδήματα νομίμως. Έρρωσθε.

  Τη 12η Νοεμβρίου 1823 εν Άργει
  Ο Επιτροπικώς Πανούτσος Νοταράς
  Ο α΄ Γραμματεύς Ιω. Σκανδαλίδης

  Επιστολή του Βουλευτικού προς τους πρόκριτους Σαλώνων

  ΑΕΠ τ. 2, 637

 • Χρεωστεί ο Πρόεδρος να φροντίζη διά την εσωτερικήν ευταξίαν του Σώματος· έχει το δικαίωμα να ευχαριστή ή να επιπλήττη τον Βουλευτήν διά τον τρόπον του πολιτεύεσθαι εις το Βουλευτήριον, να τον ανακαλή εις την υπόθεσιν, οσάκις παρεκτρέπεται, να επιτάττη εις αυτόν σιωπήν όταν οι λόγοι του είναι απρεπείς, να τον επιπλήττη όταν χωρίς ή αποχρώντα λόγον δεν παρευρίσκεται εις τας συνελεύσεις, και να τον αποβάλη από το Βουλευτήριον διά τινας ημέρας αν το σφάλμα του κριθή από το σώμα άξιον τοιαύτης ποινής. Κανένας Βουλευτής δεν εμπορεί να αναχωρήση από την συνεδρίασιν, ενώ επικρατή, χωρίς την άδειαν του Προέδρου. Κανένας βουλευτής δεν δύναται να απομακρυνθή από τον τόπον όπου διατρίβει η Βουλή, άνευ αδείας του Σώματος όλου, ειδέ και αναχωρήση να εκπίπτη του αξιώματος του. Όταν τινάς ομιλή, οι λοιποί χρεωστούν να ευτακτούν καθ’ όλην την διάρκειαν της ομιλίας του και να μην έχουν ιδιαιτέρας ομιλίας.

  Τάξις των συνελεύσεων του Βουλευτικού

  Φίλος του Νόμου, 1825 φ. 88.

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 2, 637-638

ΑΕΠ τ. 3, 23-35, 87-103

Δημακόπουλος, 1964, 207

Φίλος του Νόμου, 1825 φ. 88

Βιβλιογραφία


Αγγελόπουλος, 1926

Αλιβιζάτος, 2011, 42-48

Αμυγδάλου-Κολοβός, 2018

Δασκαλάκης, 1966β, 114-115

Δημακόπουλος, 1966α, 96-98, 102-105

Δημακοπούλου, 1981, 567

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 288-296

Σβώλος, 1998, 62-70