Βουλευτική Επιτροπή

5 Ιουνίου 1822 - 17 Μαρτίου 1823

Η Βουλευτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Δημήτριο Υψηλάντη και αντιπρόεδρο τον Βασίλειο Μπουδούρη, συγκροτήθηκε με νόμο στις 5 Ιουνίου 1822 μετά τη διακοπή των εργασιών του Α΄ Βουλευτικού, όταν η πλειονότητα των μελών του Σώματος εγκατέλειψαν την έδρα του προκειμένου να μετάσχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Επιτροπής είχαν όλα τα μέλη του Βουλευτικού, ωστόσο λόγω των έκτακτων συνθηκών οι συνεδριάσεις θεωρούνταν έγκυρες με παρόντες

μόλις πέντε βουλευτές, ενώ οι όποιες αποφάσεις αποκτούσαν ισχύ νόμου εφόσον παρίσταντο και ψήφιζαν δώδεκα βουλευτές. Με βάση τον ιδρυτικό της νόμο, η Βουλευτική Επιτροπή θα συνέχιζε να υφίσταται μέχρι την επάνοδο στην έδρα της Διοίκησης των δύο τρίτων των μελών του Σώματος, η οποία έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου 1823. Κατόπιν αυτού η Διοίκηση εξέδωσε Διακήρυξη με την οποία αναγνώρισε τη νομιμότητα των πράξεων της Βουλευτικής Επιτροπής και εξέφρασε δημόσια ευγνωμοσύνη προς τους βουλευτές και τους υπουργούς που είχαν συμμετάσχει στις εργασίες της.

  • Την μεγάλην του Βουλευτικού σώματος ευχαρίστησιν προς την Επιτροπήν δι’ όσην έδειξεν εμβρίθειαν και καρτερίαν εις τας δεινάς περιστάσεις της Πατρίδος, υπερεπαινεί και ασμένως αποδέχεται κατά το εικός πάνθ’ όσα εθεσπίσατο και απεφάσισεν εις όλον το δεκαμηνιαίον διατρέξαν διάστημα της διαρκείας αυτής ως έννομα, υπ’ ακραιφνούς πατριωτισμού υπαγορευμένα, δίκαια και πρόσφορα απαξάπαντα. Χρέος δε ιδιαίτερον του Σώματος τούτου είναι να αποδώση σήμερον επισήμως τας χάριτας και την ευγνωμοσύνην προς τα ολίγα μάλιστα μέλη τα διασώσαντα την Διοίκησιν της Ελλάδος από τον πολιτικόν εκείνον κλύδωνα κατά τους παρελθόντας μήνας Ιούλιον και Αύγουστον του 1822 έτους, ότε εισεχώρησαν οι εχθροί εις τα σπλάχνα του έθνους και τα ελληνικά κυμαίνοντα τότε πράγματα τρομερά ανατροπήν και φρικτόν επαπειλούσαν ναυάγιον [...]    

    Διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας

     ΑΕΠ τ. 1, 59-60

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 1, 59-60, 169

Βιβλιογραφία


Αγγελόπουλος, 1926, 7-10

Δημακόπουλος, 1966α, 98

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 287, 302-314