Επιτροπή της Συνελεύσεως

12 Απριλίου 1826 - 16 Φεβρουαρίου 1827
  • Αι παρεμπεσούσαι πολύτροποι μεταβολαί μόλις εσυγχώρησαν να συναχθώσιν οι δια την Τρίτην Εθνικήν Συνέλευσιν διορισθέντες πληρεξούσιοι περί τας 6 Απριλίου, ότε ήρχισαν εν τάξει τας εργασίας της Συνελεύσεως και προέβαινον με την ανήκουσαν τάξιν και αταραξίαν νοός εις την σκέψιν των μεγάλων συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η πτώσις του προμαχώνος της Ελλάδος, του Μεσολογγίου, όπου συνεθραύετο το πλείστον μέρος της βαρβαρικής δυνάμεως, και πολλά άλλα παρόντα και οσονούπω επαπειλούμενα δεινά έδωκαν χώραν εις τα υπ' αριθ. Δ΄, Ε΄και Στ΄ψηφίσματα της Γ΄ Εθνικής Συνελεύσεως, δια των οποίων ανεβλήθησαν προς καιρόν αι εργασίαι της και εμπιστεύθη η διοίκησις των ελληνικών πραγμάτων εις δύο Επιτροπάς, την μεν Διοικητικήν ονομασθείσαν, την δε Επιτροπήν της Συνελεύσεως.

    Διακήρυξη της Επιτροπής της Συνελεύσεως, 2 Αυγούστου 1826

    ΑΕΠ τ. 3, 264

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 3, 166, 169, 176-178, 185, 203, 209, 260, 322, 324, 331-334, 639

ΓΑΚ, Α΄ Βλαχογιάννη, φάκ. 22, έγγρ. 115

ΓΕΕ, 1826 φ. 66

Βιβλιογραφία


Δημακόπουλος, 1966α, 190-192

Hering, 2004 τ. 1, 169-170

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 371-373