Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση
(1832)

14 Ιουλίου 1832 - 10 Αυγούστου 1832

Όρκος

Ενώπιον του εν Τριάδι υμνουμένου παντεπόπτου Θεού, ορκίζομαι να εκληρώσω τα εμπιστευθέντα μοι ιερά της αντιπροσωπίας χρέη τιμίως και ευσυνειδότως· να μη αποβλέψω εις πρόσωπον, ούτε εις ίδια συμφέροντα· να μη γνωμοδοτήσω, ουδέ να ψηφοφορήσω ποτέ κατά χάριν ή κατά πάθος, αλλά κατά συνείδησιν υπέρ των γενικών συμφερόντων της πατρίδος, και να φυλάξω πιστώς και μ’ όλας μου τας δυνάμεις την ελευθερίαν του Ελληνικού λαού.
  • Αντεπροτάθη ότι επειδή εκ του καθεστώτος μάλλον συστήματος επήγασαν τόσαι δυσαρέσκειαι και τοσαύτα δεινά εις το Έθνος και ότι εν γένει, οσάκις αι προλαβούσαι Κυβερνήσεις απεμακρύνθησαν από τας συνταγματικάς βάσεις, εξώκειλαν εις ολεθρίας παρεκτροπάς, και επειδή η πολλάκις εκφρασθείσα θέλησις του ελληνικού λαού είναι να διοικήται συνταγματικώς, να βληθή εις ενέργειαν το Σύνταγμα της Τροιζήνος μέχρι του ερχομού της Αντιβασιλείας, ότε θέλει αντικατασταθή υπό του σταθερού Μοναρχικού Συντάγματος, πραγματοποιουμένου διά της ανηκούσης συνδρομής της νέας Αρχής […]

    Απόσπασμα πρακτικών τελευταίας συνεδρίασης της Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευσης, 10 Αυγούστου 1832

    ΑΕΠ τ. 5, 381

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 5, 339-422

Βιβλιογραφία


Hering, 2004 τ. 1, 186-187

ΙΕΕ τ. 12, 573-574