Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επιδαύρου)

6 Απριλίου 1826 - 16 Απριλίου 1826

Όρκος

Ως εκ του στόματος όλων των νομίμων πληρεξουσίων του έθνους ορκίζομαι ενώπιον του Υψίστου Θεού, της ιεράς ημών Θρησκείας και της Πατρίδος, μήτε να προβάλω μήτε να ψηφοφορήσω τι εναντίον των συμφερόντων του Έθνους, κινούμενος από ιδιοτέλειαν ή πάθος, να μη αποβλέπω εις πρόσωπον και να μη παραβλέπω το νόμιμον και δίκαιον.
 • Έπειτα εξήλθον όλοι οι πληρεξούσιοι, ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος εις ύπαιθρον και παρεκευασθέντων ιερατικών αμφίων, έγινεν η τελετή της ορκώσεως αυτών. Ο Παλαιών Πατρών, ανέγνωσε πρώτον ευχάς τινάς και τροπάρια επικλητικά του παναγίου πνεύματος και πνέοντα ομόνοιαν, έπειτα ο πρόεδρος Π. Νοταράς έχων την χείραν επί του ιερού ευαγγελίου ωρκίσθη και έπειτα ησπάσθησαν άπαντες το ιερόν ευαγγέλιον καλούμενοι έκαστος εξ ονόματος· και επέστρεψαν.

  Ορκωμοσία πληρεξουσίων Γ΄ Εθνοσυνέλευσης

  Εφημερίς των Αθηνών, 1826 φ. 37

 • Προς την Προσωρινήν Διοίκησιν της Ελλάδος

  Παύει σήμερον η Συνέλευσις τας εργασίας της και αναβάλλει αυτάς, διά τας περιστάσεις, εις τον ερχόμενον Σεπτέμβριον. Εν τοσούτω εσύστησεν μίαν Διοικητικήν Επιτροπήν από ένδεκα μέλη και άλλην μίαν δεκατριμελή, ως βλέπει εις τας εγκλείστους ενταύθα διακηρύξεις, αι οποίαι να δοθώσιν αμέσως εις τον τύπον. Μόλις, λοιπόν, παρουσιασθώσιν αύται αι επιτροπαί, η Διοίκησις χρεωστεί να παραδώση τας ηνίας της κυβερνήσεως εις την ενδεκαμελή Επιτροπήν, εις την οποίαν θέλουν παραδοθή και όλα τα αρχίβια του Εκτελεστικού· εις δε την δεκατριμελή, όλα τα αρχίβια του Βουλευτικού, ακόμη και τα αρχίβια των δύο Εθνικών Συνελεύσεων. Εν τοσούτω ας διατάξη τα περί καταλυμάτων και λοιπών.

  Τη 16η Απριλίου εξ Επιδαύρου

  Ο Πρόεδρος της Εθνικής Γ΄ Συνελεύσεως

  Πανούτσος Νοταράς

  Διαταγή Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης

  ΑΕΠ τ. 3,  205

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 3, 147-273

Εφημερίς των Αθηνών, 1826 φ. 37

Βιβλιογραφία


Δημακόπουλος, 1966α, 190-195

Δημακοπούλου, 1980, 90

Δημακοπούλου, 1981, 565

Dakin, 2009, 90

Hering, 2004 τ. 1, 169-170

Kaltchas, 2010, 50-51