Β΄ Εθνοσυνέλευση

29 Μαρτίου 1823 - 12 Απριλίου 1823

Όρκος

Ορκιζόμεθα εις το όνομα του Θεού και της Πατρίδος, άδολον πατριωτισμόν, ακραιφνή σύμπνοιαν και αποβολήν πάσης ιδιοφιλίας καθ' όλας τας συνδιασκέψεις ημών εν ταύτη τη Εθνική Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσει.
  • Η Διοίκησις της Ελλάδος θέλει σύγκειται από δύο Σώματα, Βουλευτικόν και Εκτελεστικόν, κατά τον Οργανικόν Νόμον της Επιδαύρου, του οποίου όλαι αι θεμελιώδεις αρχαί, ως αποδεδειγμέναι λαοσώοι, να φυλαχθώσιν αμετάτρεπτοι και αμετακίνητοι· όθεν, η Ειδική Συνέλευσις θέλει μόνον διορίσει επιτροπήν εις το να θεωρήση και επεξεργασθή τους άλλους παραγράφους αυτού του Νόμου της Επιδαύρου, αν τινες χρήζωσιν εν μέρει προσθαφαιρέσεως· θέλει δ’ ονομάζεται πάντοτε Νόμος της Επιδαύρου [...]  

    Αριθ. Α΄ Πρακτικών Β΄ Εθνοσυνέλευσης

    ΑΕΠ τ. 3, 67

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 1, 170-171

ΑΕΠ τ. 3, 53-146

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 48-52

Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 183

Δημακόπουλος, 1966α, 138-141

Δημακοπούλου, 1980, 90

Δημακοπούλου, 1981, 565

Διαμαντούρος, 2002, 164-172

Κιουσοπούλου, 2018

Kaltchas, 2010, 48-50

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 338-347

Petropulos, 1985 τ. 1, 103

Σβώλος, 1998, 67-68