Α΄ Εθνοσυνέλευση

21 Δεκεμβρίου 1821 - 15 Ιανουαρίου 1822

Όρκος

Ορκιζόμεθα εις το όνομα της τρισυποστάτου Θεότητος και εις το σεβαστόν όνομα της πατρίδος, να συσκεπτώμεθα εν ειλικρινεία καθαρά και αδελφική αγάπη, αδιαφορούντες περί των προσωπικών συμφερόντων μας και φροντίζοντες περί μόνου του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος.

  • Ήδη δε, ότε αι εναντίαι περιστάσεις ήρχισαν να εξομαλίζωνται, απεφασίσαμεν ή μάλλον ηναγκάσθημεν να οργανίσωμεν και Σύνταγμα Πολιτικόν της Ελλάδος και πρώτον μεν κατά μέρος, οίον το της Ανατολικής χέρσου Ελλάδος, το της Δυτικής χέρσου Ελλάδος, το της Πελοποννήσου, το των νήσων κ.τ.λ. Αλλ’ επειδή ταύτα απέβλεπον μάλλον τας μερικωτέρας σχέσεις, καθ’ ας εκάστη των ειρημένων Επαρχιών και Νήσων ώφειλε να διαταχθή και διοικηθή· διά τούτο ήτον ανάγκη πάσα επομένως να γενή και έν άλλο Γενικόν Προσωρινόν Πολίτευμα, εις όλα τα πράγματα και εις όλας τας εσωτερικάς και εξωτερικάς σχέσεις της Ελλάδος επεκτεινόμενον. Προς τούτου την κατασκευήν και σύνταξιν αι κατά μέρος Επαρχίαι και Νήσοι έπεμψαν τους πληρεξουσίους Παραστάτας των· ούτοι, λοιπόν, εν Εθνική Συνελεύσει σκεφθέντες και μελετήσαντες ικανώς περί των κοινών πραγμάτων, ωργάνισαν μίαν Προσωρινήν Διοίκησιν, καθ’ ην η Ελλάς άπασα μέλλει να κυβερνηθή εφεξής. Ταύτην, και απλώς μεν ως επί της βάσεως του δικαίου και των ορθών νόμων εστηριγμένην, και εν μέρει δε, καθό ωργανισμένην κοινή των Ελλήνων γνώμη, οφείλουσιν όλοι οι λαοί κάτοικοι της Ελλάδος ν' αναγνωρίζουσι Μόνην έννομον και εθνικήν Διοίκησιν, αναλόγως προσφερόμενοι [...]

    Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, α΄ έκδ. 1822

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 1, 169, 385-386

ΑΕΠ τ. 3, 15-50

Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, α΄ εκδ. 1822

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 42-48

Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 183

Δασκαλάκης, 1966β

Δημακόπουλος, 1966α, 86-87

Δημακοπούλου, 1980, 90

Δημακοπούλου, 1981, 565

Διαμαντούρος, 2002, 160-164

Δρούλια-Σκλαβενίτης, 2000, 186

Hering, 2004 τ. 1, 131-134

Kaltchas, 2010, 46-48

Petropulos, 1985 τ. 1, 102

Σαρίπολος, 1907

Σβώλος, 1998, 62-66