Διοικητική Επιτροπή

18 Απριλίου 1826 - 2 Απριλίου 1827
 • [...] Αυτά, κατά χρέος, κοινοποιούντα προς την σεβαστήν Εθνοσυνέλευσιν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, παρουσιάζονται σήμερον αυτοπροσώπως έμπροσθεν των πληρεξουσίων του έθνους όλων, εις έν συνηγμένων, και, εκδυόμενα, κατά την προδημοσιευθείσαν ένθερμον ευχήν των και κατά χρέος, την εθνική εξουσίαν, την οποίαν ενέδυσαν αυτούς οι ίδιοι νόμιμοι πληρεξούσιοι, και καταχωρούμενοι σήμερον εις την τάξιν των απλών πολιτών και εις το σώμα των πληρεξουσίων, κατά την ευχήν και τον προσδιορισμόν της επαρχίας ενός εκάστου, εις σύσκεψιν μετά των λοιπών πληρεξουσίων περί των μεγάλων συμφερόντων του έθνους, προκαλούν το σεβαστόν τούτο σώμα εις την άμεσον εκλογήν υποκειμένων εις κυβέρνησιν του έθνους αξίων σεβασμού και της υπολήψεώς του.

  Εν Πόρω 26 Μαρτίου 1827

  Αναφορά της Διοικητικής Επιτροπής

  ΑΕΠ τ. 3, σ. 440

 • Απόσπασμα πηγής

  Εις τας πλέον δεινάς περιστάσεις, εις τας οποίας ευρέθη ποτέ η πατρίς εξ αρχής του ιερού αυτής αγώνος, ενώ ο εχθρός εξωπλισμένος όλος εναντίον μας και κατά γην και κατά θάλασσαν, περιτρέχει την Ελλάδα και πανταχού ανάπτει την τρομεράν φλόγα του εξολοθρευμού, ενώ έπεσε το Μεσολόγγι, το μέγα προπύργιον της πατρίδος και η αγαθή ελπίς των Ελλήνων, ενώ η παντελής αχρηματία και απορία του Ταμείου ανοικονόμητα αποκατασταίνει τα εις υπεράσπισιν της πατρίδος αναγκαία, εις τοιαύτην γενικήν αμηχανίαν η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος αναλαμβάνει την Διοίκησιν, την οποίαν εις αυτήν ενεπιστεύθη η Γ΄ Εθνική Συνέλευσις διά του υπ’ αριθ. Η΄ ψηφίσματος [...]

  Διακήρυξη Διοικητικής Επιτροπής, 18 Απριλίου 1826

  ΑΕΠ τ. 3, 261

  Απόσπασμα πηγής
 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 3, 167, 169, 180-183, 202, 207-208, 260, 438, 630

Βιβλιογραφία


Δημακόπουλος, 1966α, 193, 227

Hering, 2004 τ. 1, 169-170

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 371-373