Συνέλευση Σαλώνων

15 Νοεμβρίου 1821 - 20 Νοεμβρίου 1821

Όρκος

Ημείς οι συνελθόντες εις ταύτην την υπέρ του κοινού συμφέροντος τη πατρίδι Συνέλευσιν της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ορκιζόμεθα εις το όνομα της Υπερουσίου Τριάδος και της ιεράς ημών Πατρίδος, να βουλεύσωμεν με πίστιν και ειλικρίνειαν, και να προβάλωμεν εις το ιερόν τούτο συνέδριον μόνα τα συμφέροντα τη Πατρίδι, χωρίς ιδιαίτερον συμφέρον κέρδους, ή φιλοτιμίας, ή φιλοδοξίαν, επικατάρατοι δε, αν απ’ εναντίας πράξωμεν, και της Πατρίδος ανάξιοι.
  • Η Πατρίς φωνάζει πανταχόθεν, το ογληγορώτερον Διοίκησιν να συστήσωμεν. Διά τούτο η Δυτική Χέρσος Ελλάς Συνέλευσιν ήδη συγκροτεί, και η Πελοπόννησος ίσως τώρα και να την ετελείωσε. Δύω πρωτίστους ανάγκας έχομεν σήμερον· ο κατά της θηριώδους ορμής του τυράννου πόλεμος να ευδοκιμή, και έθνος να σχηματίσωμεν· μία και των δύω η θεραπεία, η ανάλογος είναι Διοίκησις· μόνη είναι η Διοίκησις […]

    Πρόλογος επισκόπου Νεόφυτου Μεταξά στη Νομική Διάταξη

    Μάμουκας τ. 1, 40-41

 

Πηγές


Μάμουκας τ. 1, 35-88

Φιλήμων, 1861 τ. 4, 337-339

Βιβλιογραφία


Δασκαλάκης, 1965, 205-206

Δημακόπουλος, 1966α, 67-68

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 269

Σφυρόερας, 1978, 130-135