Συνέλευση Καλτεζών

20 Μαΐου 1821 - 26 Μαΐου 1821

Η Συνέλευση των Καλτεζών συνεδρίασε στα τέλη Μαΐου 1821 με πρωτοβουλία της Μεσσηνιακής Συγκλήτου στην ομώνυμη μονή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης καθήκοντα προέδρου άσκησε

ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και γραμματέα ο Ρήγας Παλαμήδης. Η συνέλευση εξέδωσε στις 26 Μαΐου Πράξη με την οποία διακήρυττε την εκλογή της Πελοποννησιακής Γερουσίας.

  • Η γενική ευταξία των υποθέσεων της Πατρίδος μας Πελοποννήσου και η αισία έκβασις του προκειμένου ιερού αγώνος περί της σεβαστής ελευθερίας του γένους μας, επειδή και αναγκαίως απήτουν την γενικήν Συνέλευσιν και σκέψιν, συνηθροίσθημεν επί τούτω οι υπογεγραμμένοι από μέρους των επαρχιών μας, έχοντες και την γνώμην και όλων των λοιπών απόντων μελών, κατά την σεβαστήν Μονήν των Καλτεζιών, κατ’ εύλογον κοινήν ημών γνώμην, και απόφασιν και όλων των απόντων, εκλέξαντες τους φιλογενεστάτους κυρίους τον τε άγιον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σωτήριον Χαραλάμπην, Αθανάσιον Κανακάρην, Αναγνώστην Παπαγιαννόπουλον, Θεοχαράκην Ρέντην, και Νικόλαον Πονηρόπουλον, καθ’ υπακοήν και συγκατάνευσιν και αυτών εις την κοινήν ημών ταύτην πρότασιν, τους διορίζομεν διά να παρευρίσκωνται μετά του Ενδοξοτάτου κοινού Αρχιστρατήγου μας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, και πάντες οι άνωθεν, επέχοντες την Γερουσίαν όλου του Δήμου των Επαρχιών της Πελοποννήσου, προηγουμένου της Ενδοξότητός του, να συσκέπτωνται, προβλέπωσι, και διοικώσι, και κατά το μερικόν και κατά το γενικόν, απάσας τας υποθέσεις, διαφοράς, και παν ό,τι συντείνει εις την κοινήν ευταξίαν, αρμονίαν, εξοικονομίαν τε και ευκολίαν του ιερού αγώνος μας καθ’ όποιον τρόπον η θεία Πρόνοια τους φωτίσει και γνωρίσωσιν ωφέλιμον, έχοντες κατά τούτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρίς να εμπορή τινάς ν’ αντιτείνη ή να παρακούση εις τα νεύματα και διαταγάς των· και τούτο το υπούργημά των και η ημετέρα εκλογή θέλει διατρέξει και θέλει έχει το κύρος μέχρι της αλώσεως της Τριπολιτζάς και δευτέρας κοινής σκέψεως. Και περί μεν της από το μέρος των ειλικρινούς, απαθούς, και μετά της δυνατής επιμελείας και σκέψεως εις το άνωθεν υπούργημά των εξακολουθίας, καθώς και της από το μέρος ημών τε και όλων των απόντων υπακοής και, άνευ τινός ανθιστάσεως, προφασιολογίας, και αναβολής της εξακολουθίας και ενεργείας των νευμάτων και διαταγών των, ελάβομεν αμφότερα τα μέρη τον πρέποντα όρκον ενώπιον του Υψίστου Θεού, εν βάρει συνειδότος και της τιμής μας, και ούτως επεδόθη αυτοίς το παρόν ενυπόγραφον αποδεικτικόν και κυρωτικόν γράμμα μας.  

    Πράξη της Συνέλευσης των Καλτεζών, 26 Μαΐου 1821

    Μάμουκας τ. 1, 3-4

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 1, 441-442

Δασκαλάκης, 1966α, 209-210

Βιβλιογραφία


Γριτσόπουλος, 1964

Δασκαλάκης, 1965, 169-176

Δημακόπουλος, 1966α, 45-47

Hering, 2004 τ. 1, 74

Πετρακάκος, 1935 τ. 1, 252-253

Σπηλιάκος, 1961, 53-68