Μεσσηνιακή Σύγκλητος

23 Μαρτίου 1821 - 25 Μαΐου 1821

Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος ή Μεσσηνιακή Γερουσία αποτέλεσε τοπική επαναστατική αρχή, που συγκροτήθηκε στις 23 Μαρτίου 1821 υπό την ηγεσία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη αμέσως μετά την κατάληψη της Καλαμάτας. Κατά τις πρώτες ημέρες της Επανάστασης εξέδωσε προκήρυξη με τίτλο «Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς»,

με την οποία κήρυττε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ζητώντας τη συνδρομή των ευρωπαϊκών κρατών, ενώ με δεύτερη προκήρυξη απηύθυνε έκκληση για βοήθεια από στους ομογενείς του Λιβόρνου και της Πίζας. Η Μεσσηνιακή Σύγκλητος συνέχισε να υφίσταται έως τη σύγκληση της συνέλευσης των Καλτεζών τον Μάιο του 1821.

  • Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής συγκλήτου.

    Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς πελοποννησίους γραικούς, ειμή μόνον πνοή· και αυτή διά να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Εις τοιαύτην όντες αθλίαν κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας· οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας ενηγγαρεύσεις τας ασπλάγχνους, τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον βαρύτατον ζυγόν, τον απετείναξε και άλλο δεν φρονεί, ειμή την ελευθερίαν· η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν του βαρβάρου τυράννου, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει, και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας, να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν Σας, και διά χρημάτων και διά όπλων, και διά συμβουλής, της οποίας έσμεν ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν. Και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη και πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής Σας ευγνωμοσύνην μας. 1821 Μαρτίου 23, εν Καλαμάτα. Εκ του σπαρτιατικού στρατοπέδου Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος σπαρτιατικού και μεσσηνιακού στρατού

    Προκήρυξη Μεσσηνιακής Συγκλήτου

    Παναγιωτόπουλος, 1967, 597

 

Πηγές


Green, 1827, 13, 272

Σάλπιγξ Ελληνική, 1821 φ. 3

Βιβλιογραφία


Δασκαλάκης, 1965, 164-166

Δημακόπουλος, 1966α, 38-39

Ζερβής, 1988

Κουγέας, 1957

Κρεμμυδάς, 2016, 75-78

Παναγιωτόπουλος, 1957

Παναγιωτόπουλος, 1967

Σφυρόερας, 1978, 97-100