Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος

9 Νοεμβρίου 1821 - 30 Μαρτίου 1823
  • Εν Μεσολογγίω τη 18 Νοεμβρίου 1821

    Πρώτη Συνέλευσις της Γερουσίας

    Αναλόγως με τας πράξεις της συνόδου της Δυτικής Ελλάδος τελειοποιηθείσας εις ταύτην την πόλιν κατά την ενάτην του τρέχοντος μηνός ο εκλαμπρότατος Πρίγκηψ Α. Μαυροκορδάτος, οι κύριοι Πάνος Γαλάνης, Γεωργάκης Μαυρομμάτης, Αναγνώστης Καραγιάννης, Αντώνιος Αναστασίου, Χριστάκης Στάικος, Αναγνώστης Μακρυσεγγούνας, Ιωάννης Τρικούπης και Μήτζος Φραγκούλης, ονομασθέντες μέλη της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος διά του τετάρτου θεσμίσματος των αυτών πράξεων. Απόντος μόνου του κυρ Κωνσταντίνου Λογοθέτου, ανάγκης κατεπειγούσης, συνήλθοσαν σήμερον διά να καθιδρύσουν την Γερουσίαν και να εκτελέσουν την πρώτην αυτών συνέλευσιν [...]

    Θέσπισμα της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, 18 Νοεμβρίου 1821

    Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 23

 

Πηγές


Κουμαριανού, 1971 τ. 1, 23-34

Λάμπρος, 1904, 474-487

Μάμουκας τ. 1, 21-34

Βιβλιογραφία


Δημακόπουλος, 1966α, 64-67