Αχαϊκό Διευθυντήριο

Έναρξη: 23 Μαρτίου 1821

Τ ο Αχαϊκό Διευθυντήριο αποτέλεσε την τοπική επαναστατική αρχή η οποία συγκροτήθηκε στην Πάτρα αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης από τις επαναστατικές δυνάμεις στις 22-23 Μαρτίου 1821. Το Διευθυντήριο επέδωσε προκήρυξη στους πρόξενους των ξένων επικρατειών στην Πάτρα,

με την οποία διακήρυττε την Επανάσταση, την οποία υπέγραφαν οι: Γερμανός μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, Προκόπιος επίσκοπος Κερνίτσης, Ανδρέας Ζαΐμης, Ανδρέας Λόντος, Μπενιζέλος Ρούφος, Σωτήριος Θεοχαρόπουλος και Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος.

  • Προς τους εν Πάτραις προξένους των ξένων επικρατειών

    Ημείς, το Ελληνικόν έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, πότε μ’ ένα και πότε μ’ άλλον τρόπον, απεφασίσαμεν σταθερώς, ή ν’ αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν· και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Όντες λοιπόν βέβαιοι, ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τα δίκαιά μας, και όχι μόνον δεν θέλουν μας εναντιωθή αλλά και θέλουν μας συνδράμει, και ότι έχουν εις μνήμην, ότι οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνησαν ποτέ ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα, διά τούτο ειδοποιούμεν την εκλαμπρότητά σας και σας προσκαλούμεν να προσπαθήσετε, να ήμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου τούτου κράτους.

    Προκήρυξη προς τους πρόξενους στην Πάτρα, Μάρτιος 1821

    Τρικούπης, 2007 τ. 1, 50

 

Πηγές


Δασκαλάκης, 1966α, 145

Green, 1827, 271

Τρικούπης, 2007 τ. 1, 50

Βιβλιογραφία


Δημακόπουλος, 1966α, 37

Σφυρόερας, 1978, 97-100