Συνέλευση Αρμένων

11 Μαΐου 1822 - 21 Μαΐου 1822

Όρκος

Ορκιζόμεθα ενώπιον Θεού και ανθρώπων πίστιν προς την πατρίδα, υποταγήν προς τον Οργανικόν νόμον, οίον έδωκεν η εν Επιδαύρω Εθνική Συνέλευσις, και ευπείθειαν προς τας νομίμους Αρχάς της Ελλάδος. Παραβάται δ’ ενός τούτων γινόμενοι, και των νόμων εάν διαφύγωμεν την αυστηρότητα, να έχωμεν Θεότητα εκδικήτριαν.
  • Συνήλθον λοιπόν οι πληρεξούσιοι υπό την προεδρίαν του απεσταλμένου της Κεντρικής Διοικήσεως εις πολλάς συνεδριάσεις. Παρετήρησαν δε τότε τα ειρημένα έγγραφα, και ταυτοχρόνως εσκέφθησαν περί της καταστάσεως της Κρήτης. Όθεν συνέταξαν το απαιτούμενον πολίτευμα, το οποίον προσωρινόν οργανισμόν της Κρήτης ωνόμασαν, μηδόλως απομακρυθέντες από τας γενικάς αρχάς, τας οποίας είχε θέσει και το έθνος εις το προσωρινόν εν Επιδαύρω συνταχθέν πολίτευμα, και εκανόνισαν ούτω την προσωρινήν διοίκησιν του τόπου των.

    Απομνημόνευση Καλλίνικου Κριτοβουλίδη

    Κριτοβουλίδης, 1859, 113

 

Πηγές


Κριτοβουλίδης, 1859, 111-129

Μάμουκας τ. 3, 113-127

Πρωτοψάλτης, 1938, 370-377

Βιβλιογραφία


Δετοράκης, 1990, 328-332

Δετοράκης, 1998, 13-18

Κόκκωνας, 2003, 124-129

Σφυρόερας, 1978, 152-156

Τωμαδάκης, 1960, 15-23