Ε΄ Εθνοσυνέλευση

5 Δεκεμβρίου 1831 - 18 Μαρτίου 1832

Όρκος

Ορκιζόμεθα εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και της Πατρίδος, μήτε να προβάλωμεν μήτε να ψηφίσωμεν τι εναντίον των συμφερόντων του Έθνους, κινούμενοι από ιδιοτέλειαν ή πάθος· να μη αποβλέπωμεν εις πρόσωπον και να μη παραβλέπωμεν το νόμιμον και το δίκαιον.
  • Προς τους κατά την Επικράτειαν Εκτάκτους Επιτρόπους, Διοικητάς και Τοποτηρητάς

    Κατά συνέπειαν του υπ’ αρ. 258 ψηφίσματος, κοινοποιηθέντος ήδη διά της Γραμματείας της Επικρατείας, αναδεξάμενοι τα χρέη μας, σας διευθύνομεν διακήρυξιν υπ’ αρ. 2, την οποίαν θέλετε κοινοποιήσει καθ’ όλην την έκτασιν εις τας υπό διοίκησιν σας επαρχίας. Εις αυτήν παρατηρείτε την ανάγκην του να επιταχυνθή η αποστολή των Πληρεξουσίων, οι οποίοι θέλουν σκεφθή και λάβει τ’ αναγκαία μέτρα, όσα δυνατά, διά την σωτηρίαν του έθνους εις αυτήν την οικτράν κατάστασιν των πραγμάτων μας. Ο πατριωτισμός, ο ζήλος και η φρόνησις, τα οποία εδείξατε επί των ευεργετικών ημερών του Πατρός της πατρίδος, μας εγγυώνται ότι θέλετε εκπληρώσει τα χρέης σας εντίμως και εις το εξής. [...]

    Απόσπασμα Διακήρυξης Διοικητικής Επιτροπής, 28 Σεπτεμβρίου 1831

    Δασκαλάκης, 1966α, 397

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 5, 195-304

Δασκαλάκης, 1966α, 397

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 58-59

Δημακοπούλου, 1981, 566

Hering, 2004 τ. 1, 184-185

Κυριακόπουλος, 1960, 77-91

Σβώλος, 1998, 72-73