Δ΄ κατ' επανάληψιν Εθνοσυνέλευση
(1831-1832)

5 Δεκεμβρίου 1831 - 18 Μαρτίου 1832
  • Πληρεξούσιοι, όλοι όσοι και όπου αν ευρίσκεσθε! Είσθε ήδη κατά πάντα ασφαλείς και ελεύθεροι. Σπεύσατε να ενωθήτε όλοι ομού. Ό,τι τον τελευταίον Δεκέμβριον ούτε καν ν’ αρχίσητε σας εσυγχώρησε του επιβούλου Συμβουλίου το ανοσιούργημα, την πλήρη και νόμιμον Εθνικήν Συνέλευσιν, είναι ήδη ώρα να την αρχίσητε και να την τελειώσητε με ασφάλειαν, ελευθερίαν και αρμονίαν. Είναι του Έθνους κοινή ευχή και κατεπείγουσα χρεία είναι της υψηλής Συμμαχίας φιλάνθρωπος και ρητή απαίτησις η προσωρινή Κυβέρνησις της Ελλάδος συστημένη ή επικυρωμένη καθ’ όλους τους νομίμους τύπους από πλήρη Εθνοσυνέλευσιν, να κυβερνήση το Έθνος κατά νόμους με επιείκεινα και αμεροληψίαν. Πληρεξούσιοι! Χωρίς να υποπέσητε εις βαρυτάτην ευθύνην δεν δύνασθε ν’ αναβάλλετε ούτε στιγμήν τοιαύτην χρείαν και απαιτήσεως εκπλήρωσιν. [...]

    Απόσπασμα πρακτικών της ΙΘ΄ Προκαταρκτικής Συνεδρίασης, 18 Μαρτίου 1832

    ΑΕΠ τ. 5, 322

 

Πηγές


ΑΕΠ τ. 5, 307-336

Βιβλιογραφία


Αλιβιζάτος, 2011, 58-59

Hering, 2004 τ. 1, 184-185