Α΄ Εθνική Συνέλευση (1843)

8 Νοεμβρίου 1843 - 18 Μαρτίου 1844

Όρκος

Ορκίζομαι εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, να εκπληρώσω τα ιερά του Πληρεξουσίου έργα, πιστός εις την Πατρίδα και εις τον Συνταγματικόν Βασιλέα της Ελλάδος Όθωνα, να μη προβάλω μήτε να ψηφίσω τι αντιβαίνον εις την πεπείθησιν μου, αλλά να συντελέσω ευσυνειδότως εις την σύνταξιν των θεμελιωδών θεσμών, δι’ ων θέλουν εξασφαλισθή τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τε Έθνους μου και της Συνταγματικής Μοναρχίας.
  • Ήχοι στρατιωτικής μουσικής παιανιζούσης κατά την εσπερινήν υποχώρησιν ανήγγειλον την λαμπράν ημέραν της 8ης Νοεμβρίου. Την πρωΐαν ο κρότος των πυροβόλων ανήγειρεν όλους τους κατοίκους της πρωτευούσης, οίτινες σωρηδόν διευθύνοντο προς το κατάστημα των Συνεδριάσεων ως εις Εθνικήν Εορτήν. Την 9 ώραν π.μ. οι Πληρεξούσιοι του Έθνους συνήλθον εις τον ναόν της Αγίας Ειρήνης, όπου μετά την θείαν ιερουργίαν ο Καθηγητής της Φιλοσοφίας κ. Ν. Βάμβας εξεφώνησε λόγον αρμόδιον. Περατωθείσης της εκκλησιαστικής τελετής, οι κ.κ. Πληρεξούσιοι μετέβησαν περί την 10 ώραν εις το κατάστημα των Συνεδριάσεων, όπου οι μεν παρά της Εξεταστικής Επιτροπής λαβόντες εισητήρια εκάθησαν εις το δεξιόν μέρος, οι δε μη εισέτι αναγνωρισθέντες παρά της εξεταστικής Επιτροπής εις το αριστερόν. Όλοι οι υπουργοί ήσαν παρόντες απ’ αρχής εις την αίθουσαν των Συνεδριάσεων. Η συνεδρίασις διά του κ. Α. Μαυροκορδάτου παρεκάλεσε τον κ. Πανούτσον Νοταράν ως τον πρεσβύτερον να λάβη την θέσιν του Προέδρου, και ηρώτησε ποίος είναι νεώτερος των Πληρεξουσίων. Η συνέλευσις υπέδειξεν ως νεωτέρους δύω τους κ.κ. Σ. Νάκον και Σ. Κοπανίτσαν· διαφιλονεικουμένης δε της ηλικίας αμφοτέρων παρεδέχθη επί τη προτάσει του κ. Κωλέττου η διά λαχνού προτίμησις του ενός και τοιούτον ο λαχνός ανέδειξε τον κ.. Σπ. Κοπανίτσαν. Μετά την οριστικήν αποπεράτωσιν του διορισμού του προσωρινού Προέδρου και του Γραμματέως κατά το Πρόγραμμα της 7 Νοεμβρίου, εζητήθησαν παρ’ αυτού διά του κ. Μαυροκορδάτου τα παρά της Επιτροπής χορηγηθέντα εισητήρια έγγραφα εις τους αδιαφιλονείκητους Πληρεξουσίους, διά να γίνη ο κατάλογος αυτών, και να ετοιμασθώσι τα περί ορκοδοσίας. Η εργασία αύτη διήρκεσε άχρι της 11½ ώρας. Τότε αναστάς ο Αρχιερεύς Αττικής κ. Νεόφυτος μετά του λοιπού Κλήρου, του προ ολίγου εισελθόντος εις την αίθουσαν, έψαλε τον Αγιασμόν, και ηυλόγησε πάντας, επικαλεσθείς υπέρ αυτών την θείαν αντίληψιν. [...] Μετά την αποπεράτωσιν των πρακτικών της ορκοδοσίας εισήχθησαν εις την αίθουσαν οι κ.κ. Πρέσβεις των διαφόρων Δυνάμεων. Οι της Αγγλίας, Γαλλίας και Αυστρίας ήσαν συνωδευμένοι από όλους τους υπαλλήλους των και από πλήθος αξιωματικών των εν Πειραιεί ελλιμενισμένων πολεμικών  πλοίων· οι λοιποί Πρέσβεις, ήτοι ο της Πρωσσίας, Τουρκίας, Βαβαρίας, Ισπανίας, Βελγίου και Σουηκίας ήσαν συνωδευμένοι από τους Γραμματείς και Προξένους των. Μόλις ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Α. Μεταξάς είχε τοποθετήσει αρμοδίως τους κ. Πρέσβεις εις τας προσδιωρισμένας έδρας των, και αμέσως ηκούσθησαν κανονιοβολισμοί. Η Επιτροπής της Συνελεύσεως και το Υπουργικόν Συμβούλιον εξήλθεν εις προϋπάντησιν και μετ’ ολίγας στιγμάς εφάνη η Α.Μ. η Βασίλισσα εις το επίτηδες προητοιμασμένον Θεωρείον, συνωδευμένη από τας Κυρίας Μαυρομιχάλη και Μοναρχίδη και τας Κυρίας της Αυλής. Μετ’ ολίγον ηκούσθησαν παιάνες στρατιωτικής μουσικής και ο Κλητήρ ανήγγειλε μεγαλοφώνως, ο Βασιλεύς! όλοι οι περιεστώτες ανέστησαν όρθιοι, και έμεινον ασκεπείς· η δε Α.Μ. διελθούσα εν τω μέσω ζητωκραυγών ανέβη επί του Θρόνου, και χαιρετήσας ασκεπής τους κ. Πληρεξουσίους, τους Συμβούλους της Επικρατείας και τους λοιπούς περιεστώτας, εκάθησε και σκεπασθείς προσεκάλεσε τους Αντιπροσώπους να καθήσωσιν.

     Αιών, 1843 φ. 483

 

Πηγές


Αιών, 1843 φ. 483

Βολουδάκης, 1992 τ. 2, 43-56

ΠΕΣ

Βιβλιογραφία


Αναστασιάδης, 2000, 23-34

Βολουδάκης, 2009 τ. 1, 187

Δημάκης, 1991, 17-23

Hering, 2004 τ. 1, 252-264

ΙΕΕ τ. 13, 106-112

Κυριακόπουλος, 1960, 128-131

Μαρκεζίνης, 1966 τ. 1, 186-204

Petropulos, 1985 τ. 2, 585-624

Σβώλος, 1998, 76-80